AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
TƏHSİL SİSTEMİNDƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İXTİSASLARI ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN HAZIRLIĞI (azərb.)
Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q.

Azərbaycanda formalaşan sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni şərait informasiya cəmiyyətinə keçid üçün əlverişli zəmin yaratmışdır və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı bu sahə üçün kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət ayrılmasını tələb edir. Məqalədə informasiya texnologiyaları (İT) sferasının inkişafında əsas faktorlardan biri olan kadrların hazırlanması ilə bağlı problemlər, təhsil sistemində kadrların hazırlanmasının mövcud vəziyyəti öz əksini tapmışdır. (səh. 23-31)

Açar sözlər:İT mütəxəssislər, İT ixtisaslar, İT əmək bazarı, İT mütəxəssislərin təhsilin keyfiyyəti.