AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
BƏZİ ELEKTRON TULLANTI QRUPLARININ İNSAN SAĞLAMLIĞINA TƏSİRİNİN TƏSNİFATLANDIRILMASI HAQQINDA (azərb.)
Ağayev Bikəs S., Əliyev Tərlan S.

Məqalədə kompüter və tibbi elektron avadanlıqların tullantılarının insan sağlamlığı üçün yaratdığı potensial təhlükələr analiz edilir. Təhlükə obyekti kimi bu avadanlıqlarda istifadə edilən maddə və komponentlərin təsiredici amilləri araşdırılır. Bu amillərin fizioloji, epidemioloji və qismən ekoloji nəticələri müəyyən olunur (səh.78-88).

Açar sözlər:tullantılar, kompüter texnikası tullantıları, tibbi elektron tullantılar, tullantıların ziyanlı maddə və komponentləri, elektron tullantıların təsiredici amilləri, sağlamlığın təhlükəsizliyi, tullantıların emalı.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i1.07