AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
İNTERNET MÜHİTİNDƏ UŞAQLARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ (azərb.)
Ocaqverdiyeva Sabirə S.

Məqalədə uşaqların İnternetdə qarşılaşdığı təhlükələr, onların təsnifatı və bu təhlükələrdən qorunması yolları araşdırılır. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq rəqəmsal aləmdə davranışları şərh olunur. Beynəlxalq səviyyədə problemin həllinə dair yanaşmalar analiz edilir. Milli təhlükəsiz İnternet mərkəzlərinin fəaliyyəti tədqiq olunur. Azərbaycanda problemin həlli üçün görülən işlər təhlil edilir, müvafiq tövsiyə və təkliflər irəli sürülür (səh.99-107). 

Açar sözlər:uşaqların təhlükəsizliyi, kibertəhlükə, İnternet asılılıq, Milli Təhlükəsiz İnternet Mərkəzləri, təhlükəsiz İnternet.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i1.09