AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
JEST DİLİ: TARİXİ, İNKIŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİ (azərb.)
Qurbanova Kəmalə Ş.

Məqalədə jest dilinin yaranma tarixi, dünya təcrübəsində nitq qüsurlu, eşitmə əngəlli insanların ünsiyyət problemləri və onların həlli yolları araşdırılır. Jestlərlə ünsiyyət qurmağa imkan verən texnoloji vasitələrin tətbiqi şərh edilir (səh.108-114). 

Açar sözlər:jest dili, qeyri-verbal ünsiyyət, eşitmə əngəlli insanlar, surdopedaqogika.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i1.10