AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
VERİLƏNLƏRİN EMALINDA TRANSLİTERASİYA VƏ TRANSKRİPSİYANIN ROLU (azərb.)
Məmmədzadə Səbinə V.

Məqalədə biblioqrafik verilənlər bazalarında qeyri-latın qrafikalarının latın qrafikasına transliterasiyasının müxtəlif variantlarına baxılmışdır. Transliterasiya ilə transkripsiya arasındakı fərqlər göstərilmişdir. Müxtəlif qayda və standartlar tətbiq edilən biblioqrafik verilənlər bazalarından nümunələr təqdim edilmişdir. Aparılmış araşdırma nəticəsində müəyyən mövcud qayda və standartların tətbiq dərəcəsi müəyyən olunmuşdur. Transliterasiya sahəsində standartlaşdırma və beynəlxalq səviyyədə vahid transliterasiya sisteminin qəbul edilməsinin aktuallığı vurğulanmışdır (səh.115-122).

Açar sözlər:konvertasiya, transliterasiya, transkripsiya, diaktrik işarələr, qrafem, transliterasiya standartları, verilənlər bazası.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i1.11