AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Giriş
QEYDİYYAT
İNSAN KAPİTALININ ÖLÇÜLMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALARIN ANALİZİ (azərb.)
Mədətov Mansur A.

Məqalədə kapitalın müxtəlif növləri nəzərdən keçirilir. İnsan kapitalının ölçülməsinin metodları müqayisəli təhlil edilir. İnsan kapitalının yalnız ölkə miqyasında deyil, eyni zamanda, müəssisə və təşkilat səviyyəsində də hesablanması vacibdir. Şirkətin inkişafının və rəqabətədavamlılığının təminatının əsas göstəricisi olan insan resurslarının qiymətləndirilməsi qərar qəbul edən rəhbər şəxslərin idarəetmə alətlərindən biri kimi çıxış edir. Məqalədə insan kapitalının ölçülməsi üçün istifadə olunan müxtəlif düsturlar nəzərdən keçirilir (səh.41-51).

Açar sözlər:insan kapitalı, intellektual kapital, struktur kapitalı, milli hesablar sistemi, milli sərvət.