AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
KİBERMÜNAQİŞƏLƏRİN YARATDIĞI PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI (azərb.)
Ələkbərova İradə Y.

Məqalədə kiberməkanda baş verən münaqişələr və informasiya qarşıdurmaları ilə bağlı problemlər analiz edilir. Kiberhücumların məqsəd və hədəfləri göstərilir, kiberməkanda informasiya qarşıdurmasının üsul və vasitələri təsnifatlandırılır. Kibermünaqişələrdə informasiya təhlükəsizliyi vasitələrindən effektiv istifadə üçün əsas şərtlər göstərilir. (səh.35-40)

Açar sözlər: kibermünaqişə, kiberməkan, informasiya təhlükəsizliyi, şəbəkə müharibəsi, kiberhücum, kompüter cinayətkarlığı