AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
MÜASİR KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİK TRENDLƏRİ HAQQINDA (azərb.)
Şıxəliyev Ramiz H.

Məqalə kompüter şəbəkələrinin (KŞ) təhlükəsizliyi sahəsində mövcud trendlərin analizinə həsr olunmuşdur. Bunun üçün əvvəlcə KŞ-də (İnternetdə) baş verən infrastruktur, tətbiqi və istifadə trendləri və onların KŞ-nin təhlükəsizliyinə təsiri analiz edilmişdir. Əsaslandırılmışdır ki, KŞ-in təhlükəsizlik trendlərinin müəyyən edilməsi yeni təhdidlərin aşkar edilməsinə və onlara qarşı effektiv mübarizə aparmağa imkan verir. (səh.82-86)

Açar sözlər: kompüter təhlükəsizliyi, kompüter şəbəkələri, təhlükəsizlik trendləri, təhdidlər.