AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASININ MULTİDİSTİPLİNAR ELMİ-NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ (azərb.)
Əliquliyev Rasim M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar problemləri araşdırılır və təsnif edilir. İnformasiya cəmiyyəti nəzəriyyəsi ilə bağlı müxtəlif baxışlar, yanaşmalar, konsepsiyalar analiz olunur. Beynəlxalq təşkilatların informasiya cəmiyyəti quruculuğu ilə bağlı fəaliyyəti, çağırışları şərh edilir. İnformasiya cəmiyyətinin mutidistiplinar problemləri ilə məşğul olan dünyanın nüfuzlu elmi tədqiqat mərkəzlərinin və jurnallarının fəaliyyət istiqamətləri tədqiq olunur. (səh. 3-18)

Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti, postsənaye cəmiyyəti, multidistiplinar yanaşma, informasiya siyasəti, informasiya istehsalı, innovativ fəaliyyət, intellektual mülkiyyət.