AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
GƏLƏCƏK NƏSİL ELEKTRON KİTABXANALARIN FORMALAŞMASI PERSPEKTİVLƏRİ (azərb.)
Əliquliyev Rasim M., İsmayılova Nigar T.

Məqalədə müasir informasiya texnologiyalarının – veb-texnologiyalar, multimedia imkanları, big data, verilənlərin analizi, linqvistik texnologiyalar, və s. tətbiqi ilə gələcək nəsil e-kitabxanaların formalaşmasının müxtəlif aspektləri təhlil olunur, intellektual e-kitabxanaların üstünlükləri, reallaşma imkanları və perspektivləri haqqında mülahizələr irəli sürülür (səh. 3-11).

Açar sözlər: intellektual e-kitabxanalar, verilənlərin analizi, mobil e-kitabxanalar, bibliometriya, vahid e-kitabxana mühiti, veb-texnologiyalar.