AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
VİRTUAL ŞƏXSİYYƏT VƏ ONUN TƏŞƏKKÜLÜNDƏ DİLİN ROLU (azərb.)
Cəfərov Yedgar M.

Məqalədə virtual reallığın mühüm tərkib hissəsi olan virtual şəxsiyyət və onun təşəkkülündə dilin rolu araşdırılır. Şəxsiyyətin real və virtual həyatdakı təzahür formaları müqayisə edilir. Virtual ünsiyyətin əsasını təşkil edən virtual diskurs şərh olunur. Virtual mühitdə şəxsiyyətin identifikasiyası imkanları təhlil edilit, bu məsələdə dildən istifadə məsələlərinin rolu müəyyənləşdirilir. Virtual şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin gələcəkdə virtual mühitin idarə olunması üçün yaratdığı imkan və perspektivlər şərh olunur (səh.20-25). 

Açar sözlər: virtual şəxsiyyət, virtual diskurs, onlayn ünsiyyət, sosial media, sosial skorinq.