AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
SOSİAL MEDİANIN VƏTƏNDAŞ ELMİNİN İNKİŞAFINDA ROLU HAQQINDA (azərb.)
Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalə e-elmin yeni istiqaməti kimi formalaşan vətəndaş elminin inkişafında sosial medianın roluna həsr olunmuşdur. Vətəndaş elminin inkişafının xüsusiyyətləri, onu dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti və Web 2.0-ın sosial medianın inkişafında rolu araşdırılmışdır. Onun həyata keçirilməsi və inkişafında sosial media vasitələrindən istifadə imkanları göstərilmişdir (səh.26-31).

Açar sözlər: e-elm, vətəndaş elmi, vətəndaş alim, sosial media, vətəndaş elmi layihələri.