AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN MULTİDİSSİPLİNAR ELMİ-NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ (azərb.)
Əliquliyev Rasim M., İmamverdiyev Yadigar N., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə informasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri araşdırılır. O cümlədən problemin beynəlxalq, siyasi, psixoloji, hüquqi, iqtisadi, mədəni-etik, kadr hazırlığı və uşaqlarla bağlı aspektləri analiz edilir. Həmin sahələr üzrə aktual elmi tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdirilir (səh.32-43).

Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya-psixoloji təhlükəsizlik, informasiya müharibəsi, informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti, uşaqların informasiya təhlükəsizliyi.