AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
VİKİ KONSEPSİYASININ BİLİKLƏR CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ HAQQINDA (azərb.)
Ələkbərova İradə Y.

Məqalədə viki konsepsiyasının əsas prinsipləri göstərilmiş və biliklər cəmiyyəti ilə viki-cəmiyyət arasında oxşar cəhətlər müəyyənləşdirilmişdir. Vikipediyanın idarəetmə və nəzarət iyerarxiyası verilmiş, biliklər cəmiyyətində əsas istiqamətlər analiz olunmuşdur. Analiz nəticəsində aşkarlanan problemlərin həllində viki konsepsiyasının rolu göstərilmişdir (səh.44-53). 

Açar sözlər: viki texnologiyaları, viki-cəmiyyət, informasiya cəmiyyəti, biliklər cəmiyyəti, kollektiv bilik.