AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
YAŞIL İQTİSADİYYATIN FORMALAŞMASINDA İKT-NIN ROLU, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ (azərb.)
Əliquliyev Rasim M., Əliyev Əlövsət Q.

Məqalədə qloballaşma və inteqrasiya şəraitində yaşıl iqtisadiyyatın formalaşdırılması zərurəti və ona keçidin səbəbləri şərh edilir. Yaşıllaşdırma prosesi iqtisadi inkişafda yeni mərhələ kimi təqdim olunur. İqtisadi fəaliyyət sferasının yaşıllaşdırılmasında İKT-nin əhəmiyyəti əsaslandırılır. Dünyada və Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın vəziyyəti təhlil olunur. Sənaye iqtisadiyyatının İKT əsasında yaşıllaşdırılması üzrə potensial istiqamətlər göstərilir. Yaşıl iqtisadiyyata keçidlə bağlı müvafiq qiymətləndirilmə modellərinin işlənilməsi ilə bağlı təkliflər verilir (səh.64-73).  

Açar sözlər: yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl təfəkkür, yaşıllaşdırma texnologiyaları, yaşıl İKT.