AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
IDEA4SP: E-KİTABXANALAR ÜÇÜN İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ MODELİ (azərb.)
İmamverdiyev Yadigar N.

Elektron kitabxanalar onlayn kitabxana-informasiya xidməti göstərən mürəkkəb informasiya sistemidir və belə sistemlər üçün informasiya təhlükəsizliyi və fərdi məlumatların konfidensiallığı kritik əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə elektron kitabxanalarda informasiya təhlükəsizliyi problemlərini analiz etmək üçün IDEA4SP modeli təklif edilir və aktual problemlər bu modelin səviyyələri üzrə strukturlaşdırılır. Həmçinin elektron kitabxanalarda fərdi məlumatların təhlükəsizliyi və intellektual mülkiyyətin qorunmasına texnoloji yanaşmalar da analiz edilir (səh.74-83).

Açar sözlər: elektron kitabxana, fərdi məlumatlar, informasiya təhlükəsizliyi, gizlilik, IDEA4SP.