AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
az en ru
İNTERNETİN TƏNZİMLƏNMƏSİ METODLARININ BƏZİ ASPEKTLƏRİ HAQQINDA (azərb.)
Mahmudov R.Ş.

Məqalədə İnternetin tənzimlənməsi metodları araşdırılır. O cümlədən yanaşma, rəhbər prinsiplər, analogiyalar kimi təsnif edilən tənzimləmə metodlarının ayrı-ayrı formaları analiz edilir. Hər bir metodun tətbiqinin üstün və çatışmayan cəhətləri göstərilir. (səh. 47-55)

Açar sözlər: İnternetin tənzimlənməsi metodları, “real” yanaşma, “kiber-yanaşma”, “dəyişə bilən həndəsə”, texnoloji neytrallıq, İnternet-televiziya analogiyası, İnternet-poçt analogiyası, İnternet-telefon rabitəs