AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON DÖVLƏTDƏ İNSAN RESURSLARININ FORMALAŞMASI: MÖVCUD TƏCRÜBƏ, PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Cəbrayılova Zərifə Q.

Məqalədə elektron dövlətdə (e-dövlətdə) insan resurslarının formalaşmasına dair mövcud təcrübə şərh olunur, e-dövlətin inkişaf indeksinin bir komponenti kimi insan resurslarının indikatorları analiz olunur. İnsan resurslarının formalaşması məsələləri təsnifləşdirilməklə araşdırılır, bu məsələlərin həlli istiqamətində mövcud problemlər və Azərbaycandakı  vəziyyət  şərh edilir. (səh. 48-55)

Açar sözlər:e-dövlət, insan resursları, e-dövlətin inkişaf indeksi, insan resursları indeksi, kadr hazırlığı, əhalinin İKT savadlılığı
Ədəbiyyat
 • Elektron Hökumət Bülleteni, Bülleten No:22/oktyabr 2014, http://www.mincom.gov.az
 • http://www.mincom.gov.az
 • “2008-2012-ciillərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət  Proqramı”, http://www.edu.gov.az
 • Gerald A.C. Personnel and Human Resource Management, 2002, Thomson Copyright, 511 p.
 • Yusifov F.F. İnformasiya cəmiyyətinin monitorinqi: mövcud problemlər və onların həlli yolları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.30–37.
 • http://cyber.law.harvard.edu
 • United Nations. E-Government SURVEY 2014, E-Government for the future we want, http://www.unpan3.un.org
 • The Global Information Technology Report 2009-2010, http://www.weforum.org
 • “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər)", http://www.edu.gov.az
 • “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdirilmasi üzrə dövlət proqrami”, http://www.edu.gov.az
 • Cabbarov M. Elektron təhsilin formalaşması vəziyyəti və inkişaf perspektivləri / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, http://www.ict.az
 • Nkohkwo Q.N., Sirajul I.M. Challenges to the Successful Implementation of  e-Government Initiatives in Sub-Saharan Africa: A Literature Review // Electronic Journal of e-Government, 2013, Volume 11, Issue 2, pp.253-253.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı // İnformasita cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, 23–31.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., Manaflı M.İ. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2009, 199 s.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri // İnformasita cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.73–79.
 • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş” İnkişaf Konsepsiyası, http://www.president.az
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, http://www.president.az
 • http://www.anl.az
 • Abbasov Ə.M. Azərbaycanda elektron hökumət quruculuğu: əldə edilən nailiyyətlər və qarşıda duran vəzifələr / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, http://www.ict.az