AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ İNTELLEKTUAL MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ QORUNMASI PROBLEMLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə innovativ inkişaf mərhələsində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunmasının aktual məsələləri araşdırılır. Müəllif hüquqlarının qorunması, o cümlədən plagiatlıq, piratçılıq, vərəsəlik, habelə elmin kommersiyalaşdırılması, patentləşdirmə, intellektual mülkiyyətin sığortalanması məsələləri ilə bağlı mövcud problemlər analiz edilir. İnternet mühitində bu məsələ ilə bağlı yaranan əlavə çətinliklər şərh olunur. Müvafiq problemlərin həllinin Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğu göstərilir. Azərbaycanda innovativ inkişafın, intellektual mülkiyyət hüquqlarının etibarlı təminatı üçün təkliflər irəli sürülür. (səh. 4-14)

Açar sözlər:intellektual mülkiyyət, virtual mülkiyyət, müəllif hüquqları, plagiatlıq, piratçılıq, patentləşmə, elmin kommersiyalaşdırılması.
Ədəbiyyat
 • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 29 dekabr, 2012-ci il, http://www.president.az/files/future_az.pdf
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, 2 aprel 2014-cü il, http://president.az/articles/11312
 • Dinwoodie G.B. Methods and Perspectives in Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, 2013, 400 p.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri, Ekspress informasiya, “İnformasiya cəmiyyəti seriyası”, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 60 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin  tənzimlənməsi  problemləri, Ekspress-informasiya, “İnformasiya cəmiyyəti” seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010,115 s.
 • http://www.copag.gov.az
 • Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace, http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013-/001331/-133171r.pdf
 • “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”, 4 may 2009-cu il, http://www.edu.gov.az/upload/file/elm-senedler-01-06-09.pdf
 • Абрамова Н.Ю. Проблема плагиата в научных работах // Научная периодика: проблемы и решения, 2011, № 2, http://www.cyberleninka.ru
 • Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizənin elmi və texnoloji əsasları: təkamül yolu və müasir vəziyyət // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2014, №1, s.18-25.
 • Ефимова Г.З. Анализ основных стратегий борьбы с проявлениями недобросовестности в науке и образовании // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 2013, №2(22), http://www.sisp.nkras.ru
 • “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 9 iyul 2012-ci il, http://www.ru.president.az/articles/5361
 • “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 noyabr 2010-cu il, http://www.president.az/articles/1114
 • Rafinejad D. Innovation, Product Development and Commercialization: Case Studies and Key Practices for Market Leadership, J. Ross Publishing, 2007, 432 p.
 • "Patent haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 10 iyun 1997-ci il, http://www.azstand.gov.az/ ?id=16&sub_id=121&sid=40&lang=1
 • Butler J.S., Gibson D.V. Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization: Building Innovative Ecosystems, Edward Elgar Publishing, 2011, 432 p.
 • http://www.wipo.int/academy/en
 • Weresa M.A. Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness: How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer Science & Business Media, 2013, 502 p.
 • Gauntlett D.A. IP Attorney's Handbook for Insurance Coverage in Intellectual Property Disputes, American Bar Association, 2010, 339 p.
 • Gauntlett D.A. Insurance Coverage of Intellectual Property Assets, CCH Incorporated, 2013, 1512 p.