AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TERMİNOLOJİ TƏHLÜKƏLƏR HAQQINDA
Qurbanova Əfruz M.

Məqalədə “dil sisteminin təhlükəsizliyi” anlayışı milli təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi, dili seçmə müstəqilliyi və dil siyasəti problemləri kontekstində təhlil olunmuşdur. Hazırda gedən qloballaşma prosesinin dünya dillərinə təsiri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dillərin qorunması ilə bağlı bir sıra mühüm sənədlərin qəbul olunması məsələlərinə toxunulmuşdur. Müasir dövrdə dünya dillərinin terminologiyası sahəsində mövcud problemlər araşdırılmış və onların həlli yolları müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addımlar önə çəkilmişdir. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin təsbit olunması və onun terminoloji bazasının qorunması ilə əlaqədar bir sıra tövsiyələr verilmişdir. (səh.87-95)

Açar sözlər:dil sisteminin təhlükəsizliyi, dil siyasəti, çoxdillilik, birdillilik, beynəlxalq termin.
Ədəbiyyat
 • Долгова Т.В. Влияние процессов глобализации на национальные языки и интернационализациютерминов, 17_Dolgova_-_Влияние_процессов_глобализации_на_ национальные_ языки.pdf
 • Гриценко Е.С. Язык и безопасность в контексте глобализации. Научный журнал Власть, М., 2011, № 11, с. 9-11.
 • Доржиева М. 80% языков мира находятся под реальной угрозой исчезновения, Великая Эпоха, 2013, http://www.epochtimes.ru/content/view/80047/5/
 • Universal Declaration on Cultural Diversity. Adopted by the 31st Session of the General Conference of UNESCO, Paris, 2 November 2001, 44 p.  
 • Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, Paris, 17 October 2003, http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf.
 • Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace, The General Conference, Paris, 15 October 2003, http://www.portal.unesco.org/
 • Methodology for assessing language vitality and endangerment. http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-languages/language-vitality/
 • UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages. Language Vitality and Endangerment. Paris, 10–12 March 2003,
 • http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Language_vitality_and_endangerment_EN.pdf
 • UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger, http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap
 • Мир теряет языки, http://www.akzia.ru
 • Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству, http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf
 • http://internetworldstats.com
 • Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO, on the occasion of International Mother Language Day, 21 February, 2008, http://www.unesdoc.unesco.org/images/0015/001568/156825e.pdf
 • "Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Bakı şəhəri, 18 iyun 2001-ci il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının təşkilinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 4 iyul 2001-ci il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il, http://www.president.az
 • “Dövlət dili haqqında” Qanunun təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Bakı şəhəri, 2 yanvar 2003-cü il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 12 yanvar 2004-cü il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan dilinin qlobollaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 23 may 2012-ci il, http://www.president.az
 • Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri və həlli yolları, Terminologiya məsələləri, Bakı, 2009, s. 11-18.
 • Sadıqova S.A. Ana dili milli varlığımızın aynasıdır, http://www.xalqqazeti.com
 • Куранбеков А. Проблемы формирования научно-технической терминологии в современном персидском языке // Вопросы филологии, 2003, № 2 (14), с. 16-18.
 • http://www.wikipedia.org