AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON DÖVLƏTDƏ BİG DATA-NIN TƏTBİQİ PERSPEKTİVLƏRİ
Qasımova Rəna T.

Rəqəmsal texnologiyalar erasında böyük həcmli verilənlərin istifadəsi bir çox dövlət və bələdiyyə məsələlərinin həlli üçün lazımi məlumatları təhlil etməyə, həm də gələcəkdə nəticələrin proqnozlaşdırılmasının dəqiqliyini artırmağa imkan verir. Məqalədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından daha effektiv istifadə etməklə elektron dövlət xidmətlərinin yaxşılaşmasına kömək məqsədilə Big Data-nın xüsusiyyətləri, üstünlükləri və imkanları tədqiq olunur. Eyni zamanda e-dövlətdə Big Data texnologiyalarından istifadə üzrə bir sıra tövsiyələr verilir (səh.96-103). 

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, informasiya texnologiyaları, Big Data, Big Data analitikası, elektron dövlət, açıq verilənlər, açıq dövlət, dövlət idarəçiliyi.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron dövlətin formalaşmasının bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2014, №2, s. 3-13.
 • European court of auditors, Special Report No 9, http://www.eca.europa.eu
 • European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/echr
 • Alhomod S.M. and Shafi M.M. Best Practices in E government: A review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries // International Journal of Electrical & Computer Sciences, 2012, Vol. 12, No 01, pp. 1–6.
 • Clifford L. Big data: How do your data grow? // Nature, 2008, vol.455, pp. 28–29.
 • Əliquliyev R.M, Hacırəhimova M.Ş. Big data fenomeni: problemlər və imkanlar // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, №2, s. 3–16.
 • İmamverdiyev Y.N. Big Data texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s. 23–34.
 • Qasımova R.T. Big data analitikasi: mövcud yanaşmalar, problemlər və həllər // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №1, səh. 75–93.
 • Alguliyev R.M., Gasimova R.T., Abbaslı R.N. // The Obstacles in Big Data Process, International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), 2017, vol. 9, 3, p. 28–35.
 • Price R. Volume, velocity and variety: key challenges for mining large volumes of multimedia information / Proceedings of the 7th Australasian Data Mining Conference (AusDM '08), Australia, 2008, vol.87, pp.17–23.
 • Wu X., Zhu X., Wu G., Ding W. Data Mining with Big Data // Journal IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2014, vol.26, no.1, pp. 97–107.
 • InfoSphere Platform: Big Data Analytics, 2013, http://www-01.ibm.com/software
 • Jacobs A. The pathologies of big data // Communications of the ACM. 2009, vol.52. no.8, рp. 36–44.
 • Babu S., Herodotou H. Massively Parallel Databases and MapReduce Systems // Foundations and Trends in Databases, 2013, vol.5, no.1, pp.1–104.
 • Prajapati V. Big Data Analytics with R and Hadoop, Publisher: Packt Publishing Ltd, 2013, pp. 238.
 • Shang W., Jiang Z.M., Hemmati H., Adams B., Hassan A.E. Patrick Martin. Assisting developers of big data analytics applications when deploying on hadoop clouds / Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering (ICSE '13), NJ, USA, 2013, pp. 402–411.
 • Assunção M.D., Rodrigo N., Bianchi S., Netto Marco A.S., Buyya R. Big Data computing and clouds // Journal of Parallel and Distributed Computing, 2015, vol.79, pp.3–15.
 • Булгакова Е.В., Булгаков В.Г., Акимов В.С. Использование «Больших данных» в системе государственного управления: условия, возможности, перспективы // Журнал Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2015, № 3 (31), с. 10–15.
 • Павлютенкова М.Ю. Электронное государство России- виртуальная реальность или новая концепция государственного управления? // Политическое управление и публичная политика XXI века: Государство, общество и политические элиты. - М., РАПН; РОССПЭН, 2008, с. 365–373.
 • Koh C.E., Prybutok V.R., Zhang X., Measuring e-government readiness, Information & Management, vol.45, No 8, 2008, pp. 540–546.
 • Potnis D. D. Measuring e-Governance as an innovation in the public sector, Government Information Quarterly, vol. 27, No 1, 2010, pp. 41–48.
 • Bertot J.C., Choi H. Big data and e-government: issues, policies, and recommendations / Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o '13), NY, USA, 2013, p. 1–10.
 • Harrison T.M. Using big data for digital government research / Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o '14), 2014, NY, USA,
  309–310.
 • Chen Y.-C., Hsieh T.-C. Big Data for Digital Government: Opportunities, Challenges, and Strategies // International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA) 2014, p. 1–14.
 • What is big data? - Bringing big data to the enterprise, 2013, http://www-01.ibm.com
 • The digital universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. Study report, IDC, December 2012. http://www.emc.com/leadership/digital-universe
 • Roy J. Cloud Computing and Gov 2.0: Traditionalism or Transformation across the Canadian Public Sector? // International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)1, No 1, 2014, p. 74–90.
 • Ojo , Mergel I., Janssen M. Open data to solve societal issues: workshop / Proceedings of the 16th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o '15), NY, USA, 2015, p. 345–347.