AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ VƏ MİLLİ HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
Əliyev Əmir H., Rzayeva Gülnaz A.

Məqalə Azərbaycan Respublikasında informasiya qanunvericiliyinin inkişaf problemlərinə həsr olunmuşdur. Bununla bağlı beynəlxalq normalar, kompleks qanunlar və qanun qüvvəli aktlar təhlil edilmiş və müəlliflər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, informasiya hüquq normalarında bəzi kolliziyalar mövcuddur. Məqalədə bu kolliziyalar ətraflı araşdırılmış, milli normaların beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmasının davam etdirilməsi və vahid informasiya məcəlləsinin qəbul edilməsi barədə təkliflər irəli sürülmüşdür (səh.48-56). 

Açar sözlər:informasiya qanunvericiliyi, beynəlxalq normalar, informasiya azadlığı, fikir və söz azadlığı, qanun qüvvəli aktlar, sistemləşdirilmə, informasiya məcəlləsi.
Ədəbiyyat
 • UN General Assembly. Resolution 59 (1), 1946, http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm
 • The Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
 • International Covenant on Civil and Political Rights, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
 • European Convention on Human Rights, http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, http://www.president.az/azerbaijan/constitution
 • “İnformasiya əldə etmək haqqında” AR Qanunu, http://www.eqanun.az/alpidata/framework/data/11/c_f_11142.htm
 • “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.eco.gov.az/az/183-etraf-muhite-dair-informasiya-almaq-haqqinda-azerbaycan-respublikasinin-qanunu
 • “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” 1999-cu il tarixli AR Qanunu, http://www.eqanun.az/framework/7512
 • “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.eqanun.az/framework/3420
 • Копылов В.А. Информационное право, 2-е изд., перераб. и доп, М.: Юристъ, 2002, 512 с.
 • Lucchi N. The Impact of Science and Technology on the Rights of the Individual, Sweden: Springer, 2016, 186 p.
 • Human Rights in the Global Information Society (Information Revolution and Global Politics). Edited by Rikke Frank Jorgensen, London: The MIT Press Cambridge, Massachusets, 2006, 323 p.
 • McKenna A. A Human Right to Participate in the Information Society, New York: Hampton Press, 2011, 262 p.
 • International Covenant on Civil and Political Rights, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
 • European Convention on Human Rights, http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” AR Qanunu, http://www.e-qanun.gov.az/framework/3525
 • Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики), Учебное пособие, Изд. второе, исправленное, дополненное, М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2007, 209 c.
 • Бачило И.Л. Информация как предмет правоотношений // Научно-техническая информация, cер. 1, 1997, № 9, c. 17-25.
 • Əliyev Ə.İ. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi: Dərslik. Bakı, 2009, 484 s.
 • Mendel T. Freedom of Expression: A Guide to the Interpretation and Meaning of Article 10 of the European Convention on Human Rights. Council of Europe, 2012, 91 p.
 • Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı. “Azərbaycan” qəzeti, Bakı, 2011, 27 dekabr
 • Report by Commissioner for Human Rights of the Council of Europe-Thomas Hammarberg following his visit to Azerbaijan from 1 to 5 March 2010. Strasbourg, 29 June 2010, 34 p.
 • Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya. “Azərbaycan” qəzeti, Bakı, 2007, 28 iyul.