AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON DÖVLƏT PLATFORMASINDA XİDMƏTLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARI: AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ
Yusifov Fərhad F., Qurbanlı A.E.

Effektli e-xidmətlərin göstərilməsi üçün qiymətləndirmə və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin işlənməsi olduqca vacibdir. Məqalədə e-xidmətlərin qiymətləndirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə araşdırılır. Azərbaycan təcrübəsində dövlət orqanlarında e-xidmətlərin təşkili və göstərilməsi, habelə informasiya sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmənin aparılması “ASAN Xidmət” tərəfindən həyata keçirilir. E-xidmətlərin təşkili və göstərilməsi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi müəyyən olunmuş 3 meyar ¾ elektronlaşma və əlaqəlilik səviyyəsi, informasiya açıqlığı və əldəolunma (giriş) səviyyəsi, istifadə rahatlığı səviyyəsi nəzərə alınaraq reallaşdırılır. E-xidmətlərin qiymətləndirilməsi xidmət səviyyəsinin artırılmasına, əks əlaqə mexanizmlərinin işlənməsinə imkan verir və hazırda əsas diqqət vətəndaş yönümlü xidmətlərin inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir (səh.76-83).

Açar sözlər:e-xidmətlər, e-hökumət, e-xidmətlərin qiymətləndirilməsi, dövlət xidmətləri, qiymətləndirmə meyarları.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.08
Ədəbiyyat
 • Ostašius E., Petravičiūtė Z. Modeling E-services in Public Sector // Informacijos mokslai, 2010, vol 53, pp. 127-143.
 • “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012)”, 17 fevral 2003-cü il, http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/KTMilliStrategiya3.doc
 • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya, 2 aprel 2014, https://president.az/articles/11312
 • The National Information Society Agency, Concepts and Features of Government 2.0 and 3.0, 2008, http://www.mikekujawski.ca/ftp/Government2.0and3.0.pdf
 • Meijer A.J. et al., Government 2.0: Key Challenges to Its Realization // Electronic Journal of e-Government, vol. 10 no 1, 2012, pp. 59-69.
 • Ministry of the Interior and Safety of Korea, Government 3.0. Building better governance. The Korean case, 2016, 87 p.
 • Ray S., Rao, V.V. Evaluating Government Service: A customers’ Perspective of e-Government / 4th European Conference on e-Government, Dublin, 17-18 June 2005, pp. 627-638.
 • United Nations. E-Government Survey 2016, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2016
 • Lindgren I., Jansson G. Electronic services in the public sector: A conceptual framework // Government Information Quarterly, 2013, vol 30 no 2, pp. 163-172.
 • Zaidi S.F., Marir F., Siva S. Assessing e-Government Service & Trust: Government to Citizen / The Seventh International Conference on Digital Society (ICDS), Nice, France, February 24 - March 1, 2013, pp. 28-31.
 • Butt M. Result-oriented e-government evaluation: Citizen's perspective // Webology, vol 11, no 1, 2014, http://www.webology.org/2014/v11n2/a124.pdf
 • Hasan M.M. E-Government Service Research Development: A Literature Review // International Journal of E-Services and Mobile Applications, 2015, vol 7 no 1, pp. 22-49.
 • Asad A.M., Khazaei B. et al. Importance of service integration in e-government Implementations, http://www.shura.shu.ac.uk
 • Malik B.H., Shuqin C. et al. Evaluating Citizen e-Satisfaction from e-Government Services: A Case of Pakistan // European Scientific Journal, 2016, vol.12, no.5, pp. 1857-7881.
 • “Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin və informasiya sistemlərinin qiymətləndirilməsi” qaydaları, 4 noyabr 2016-cı il, http://e-qanun.az/framework/34358