AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET-MEDİA RESURSLARININ VEB-ANALİTİKA MEXANIZMLƏRI VASİTƏSİLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Abdullayeva Səadət R.

Məqalədə İnternet-media resurslarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə olunan veb-analitika vasitələrinin icmalı verilmiş, veb-statistika alətlərindən istifadənin üstünlükləri araşdırılmışdır.Veb-saytlara müraciətlərin statistikasının toplanması və analizinin ən populyar sistemlərinin (Google Analytics, Yandex.Metrica, LiveInternet və s.) müqayisəli təhlili aparılmışdır. Məqalədə veb-statistika sistemlərinin geniş funksional imkanları əks etdirilmişdir. Həmçinin elmi qurumların veb-saytının statistikasının aparılmasının üstünlükləri elmi təşkilatın veb-saytının timsalında təqdim olunmuşdur (səh.109-117). 

Açar sözlər:İnternet-media, veb-analitika, veb-statistika, veb-saytın populyarlıq göstəriciləri, sayta müraciətlərin statistikası, loq-analizator, istifadəçi naviqasiyası, istifadəçi profili.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i1.11
Ədəbiyyat
 • Скородумов П.В., Холодев А.Ю, “Анализ подходов и инструментальных средств анализа статистики посещения веб-сайта научной организации”, “Вопросы территориального развития”, 2015, вып. 9 (29), с. 61-74.
 • Web analytics and social media monitoring, CAM Foundation, 2013, 10 p.
 • Кошик А., Веб-аналитика. Анализ информации о посетителях веб-сайтов, 2009, 464 с.
 • Əliquliyev R.M., Ağayeva S.R., İnternet-media resurslarının monitorinqi: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s. 63-70.
 • Алгулиев Р. М., Абдуллаева С. Р., Место и задачи медиамониторинга в контексте медиаменеджмента // Вестник ВГУ. серия: филология. журналистика, 2017. № 1, с. 79-84.
 • Инструменты и основные показатели веб-аналитики, http://www.lpgenerator.ru/blog/2015/06/23/instrumenty-i-osnovnye-pokazateli-veb-analitiki
 • Zhang B. and Vos M., Social media monitoring: methods, benefits and difficulties for international companies // Corporate Communications: an International Journal, 19, No 4, 2014, pp. 371- 383.
 • Web analytics, Digital Marketing, http://webtrends.com
 • Google Analytics sisteminin rəsmi veb-saytı, http://analytics.google.com
 • Google Analytics Premium Service, Periscopix, 2013, pp. 12-13
 • Metrika sisteminin rəsmi veb-saytı, http://www.metrica.yandex.com
 • LiveInternet sisteminin rəsmi veb-saytı, http://www.liveinternet.ru
 • HotLog sisteminin rəsmi veb-saytı, http://hotlog.ru
 • Счетчики посещаемости сайтов и их основные особенности, http://webstudio2u.net/ru/web-promotion/725-schetchiki-posescheniy-na-saite.html
 • Воскресенская Н.Г., Фирулина Е.Г., Медиаметрические исследования целевой аудитории: методика количественного анализа, Учебно-методическое пособие, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Факультет международных отношений, 2014, 66 с.
 • Зеленин А.С., Организация информационного пространства научного учреждения (на примере ИСЭРТ РАН), Проблемы развития территории, 2012, № 1 (57), с. 119–127.