AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İSTİFADƏDƏ OLMUŞ KOMPYUTERLƏRİN UTİLİZASİYASININ SOSİAL-EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ
Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q.

Məqalədə təşkilat və müəssisələrdə istifadə edilən fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kompyuterlərdən necə istifadə olunması məsələlərinə baxılmışdır. İstifadəyə yararsız kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri təhlil edilmiş və müvafiq təkliflər verilmişdir. (səh. 3-8)

Açar sözlər:köhnə kompyuterlər, kompyuterlərin utilizasiyası, rəqəmsal gerilik, elektron tullantı, Bazel Konvensiyası.
Ədəbiyyat
  • Закон Мура. http://www.cs.usu.edu.ru
  • http://www.marketwatch.com
  • Put that old computer to good use. http://www.dailycupftec.com
  • Computer for Schools (CFS). http://www.ic.gc.ca
  • Carroll C., High-Tech Trash. www.ngm.nationalgeographic.com/2008/01
  • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. http://www.basel.int
  • Электронные отходы - проблема будущего развивающихся стран. http://www.prognosis-futture.org