AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
PLAGİATLIQ VƏ ONUNLA MÜBARİZƏ VASİTƏLƏRİ: ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİ
Həsənova Rəhilə Ş., Əsgərov Firudin Ş.

Məqalədə plagiatlıq, onun yaranma tarixi və növləri araşdırılmış, həmçinin antiplagiat sistemləri, onların iş prinsipləri analiz edilmişdir. İnternet mühitində mövcud bir neçə nüfuzlu antiplagiat sistemlərinin əlamətləri sadalanmışdır və eləcə də anti-antiplagiat sistemlərinin xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilmişdir. Burada eyni zamanda antiplagiat sistemlərinin Azərbaycan əlifbası ilə bağlı problemlər öz əksini tapmış, milli antiplagiat sisteminin işlənməsinin zəruriliyi qeyd edilmişdir (səh.94-101).

Açar sözlər:plagiatlıq, piratçılıq, antiplagiat sistemləri, müəllif hüququnun pozulması, PlagAware, PlagScan.
DOI : 10.25045/jpis.v10.i2.09
Ədəbiyyat
 • Mallon T. Stolen words: Forays into the origins and ravages of Plagiarism, Ticknor and Fields Publications, 1989, 300 p.
 • Guardian news reports, November 24 1986, March 10 1997, July 11 1997, November 22, 2005, http//theguardian.com
 • Əliquliyev R., Ağayev N., Alıquliyev R. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları, Bakı: İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2015, 165 s.
 • Encyclopedia Britannica, http//www.britannica.com/EBchecked/topic/462640/plagiarism.
 • “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 iyun 2016-cı il, http//www.qanun.az
 • Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı, 9 aprel, 2013-cü il, http://www.president.az/articles/7744
 • Education with Integrity, http//www.turnitin.com
 • What is Plagiarism? 2017, http//www.plagiarism.org
 • Asim M., Hussam M., Snasel V. Overview and Comparison of Plagiarism Detection Tools // Dateso 2011, pp. 161-172.
 • How Do I Know If I'm Plagiarizing? http://www.scribendi.com/advice/how_do_i_know_if_im_plagiarizing.en. html
 • Həsənova R., Əsgərov F. Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018, s.221-223.
 • Reliableх plagiarism detector, http//www/plagiarismdetecting.org
 • Alzahrani S., Salim N., Abraham A. Understanding Plagiarism Linguistic Patterns, Textual Features and Detection Methods / IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part C: Applications and Reviews, vol. 42, no. 2, 2012, pp.133-143.
 • Hoad T.C., Zobel J. Methods for Identifying Versioned and Plagiarized Documents / JASIST, 2003, vol.54, no 3, pp.203-215.
 • Jadalla A., Elnagar A. PDE4Java: Plagiarism Detection Engine for Java source code: a clustering approach // International Journal of Business Intelligence and Data Mining vol. 3, no. 2, pp.121-135.
 • Zechner, M., Muhr, M., Kern, R., Michael, G. External and intrinsic plagiarism detection using vector space models / Proceedings of the SEPLN’09 Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship and Social Software Misuse, 2009, pp.47-55.
 • Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yolları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2019, №1, 34-43.
 • Jooste C. The Plagiarist on Trial – a legal perspective on plagiarism, 2018, http//www.blogs.sun.ac.za
 • Education minister loses doctorate for plagiarism, http://www.thelocal.de/20130205