AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET SOSİOLOGİYASININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ PROBLEMLƏRİ
Daşdəmirova Könül Q.

Hazırda sosial cəmiyyətlərin böyük əksəriyyəti İnternetə inteqrasiya edərək virtual qruplarda, virtual icmalarda cəmlənir. Bu şəraitdə cəmiyyətdə İnternet sosiologiyası kimi formalaşmış informasiya mühitini, informasiya mübadiləsi aparılan zaman insanlar arasında qarşılıqlı əlaqə formalarını tədqiq etmək zəruriyyəti yaranmışdır. Tədqiqat işində İnternet sosiologiyasının predmeti, xüsusiyyətləri, müasir vəziyyəti araşdırılmışdır. İnternet sosiologiyası üzrə aparılan tədqiqatların əsas istiqamətləri araşdırılmış, bu sahədə problemlərin 3 əsas səviyyədə – şəxsi, qrup və cəmiyyət səviyyəsində tədqiq olunması müəyyən olunmuşdur. Problemlərin həlli istiqamətində onlayn tədqiqat metodları təhlil edilmiş, həmçinin beynəlxalq təcrübə tədqiq edilmişdir. Azərbaycanda  müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq informasiya cəmiyyətinin inkişafı, qorunması və mövcud problemlərinin həlli istiqamətində mühüm qərarların qəbulu üçün İnternet sosiologiyası sahəsində tədqiqatların genişləndirilməsi zəruriliyi önə çəkilmişdir. Tədqiqat işində analiz, monitorinq kimi tədqiqat metodlarından istifadə olunmuşdur. Aparılmış ilkin tədqiqatlar İnternet-sosiologiyası sahəsində daha geniş tədqiqatların aparılması üçün vacib və faydalıdır (səh. 134-142).

Açar sözlər:İnternet sosiologiyası, rəqəmsal sosiologiya, sosial cəmiyyət, virtual cəmiyyət, sosial şəbəkə.
DOI : 10.25045/jpis.v11.i1.12
Ədəbiyyat
 • VahidovQ., Ağayev T.B. Sosiologiya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2008, 334 s.
 • Отрасли социологии, https://studbooks.net/703891/sotsiologiya/otrasli_sotsiologii
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarına dair bəzi baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1(5), s.41-51
 • Digital in 2019, https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
 • Лупанов В. Н. Интернет как объект социологического исследования: (к вопросу о развитии социологической сети в Интернете, Web-сети). Информационное общество. 2001, Вып. 1, с. 40–43.
 • The Sociology of the Internet and Digital Sociology, https://www.thoughtco.com/sociology-of-the-internet-4001182
 • Стинс О., Ван Фухт Д. Новые медиа (Пер. с англ. Н. Бергер), Журналистика, Вестник ВолГУ, Серия 8, Вып. 7, 2008, c. 98-106.
 • Фомичева И.Д. Социология интернет-СМИ, Учебное пособие, М., Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005, 79 с.
 • Eid E., Diener E. E. Handbook of multimethod measurement in psychology. – American Psychological Association, 2006,  553 p.
 • Филиппова T.B. Интернет как инструмент социологического исследования, http://www.hse.ru/data/165/675/1216/020Filippova.pdf
 • Использование информационных технологий для сбора социологической информации, https://refdb.ru/look/3797447-p2.html
 • Сергеевич В.А. Социальные сети: эволюция, структура, анализ. Образовательные технологии и общество, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, том 1, 2014, с. 650-670.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr, "İnformasiya texnologiyaları", 2010, 288 s.
 • Web-based experiments, https://en.wikipedia.org/wiki/Web-based_experiments
 • Чугунов А. В. Социология Интернета: методика и практика исследований интернет-аудитории. Учебное пособие. СПб.: Факультет филологии и искусств  Санкт-Петербургского государ. унив-та, 2007, 130 с.
 • Bollen J. Twitter mood predicts the stock market // Journal of Computational 2011, № 1, pp.1‒8.
 • Growth from Knowledge (GfK) www.gfk.ru.
 • Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), www.masmi.ru.
 • Фонд «Общественное мнение», www.fom.ru.
 • Гомзин А.Г., Кузнецов С.Д. Метод автоматического определения возраста пользователей с помощью социальных связей. Труды Института системного программирования РАН. 2016. Т. 28. № 6.
 • Соколова А.И., Конушин А.С. Методы идентификации человека по походке в видео // Труды Института системного программирования РАН, том 31, вып. 1, 2019, с. 69-82.
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya, 02 aprel 2014, https://president.az/articles/11312
 • Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda İnformasiya Cəmiyyəti, Statistik məcmuə, 2019, 124 s.
 • Azərbaycan Sosiologiya Assosiasiyası, http://www.asa.internet.az/aze
 • Alıquliyev R.M., Niftəliyeva G.Y. E-dövlətin analizi texnologiyalarının müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. №1, 2017
 • Məmmədov E.Ç, İsmayılova N.T., Əsgərov F.Ş. Müasir elektron kitabxanalarda onlayn sosial şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi mexanizmləri. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya, 2014, № 2, s. 62-73.