AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
CƏMİYYƏTİN İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ DAİR BƏZİ KONSEPTUAL BAXIŞLAR
Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N.,Yusifov F.F.

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə beynəlxalq təcrübədə mövcud olan mexanizmlər tədqiq olunmuş, bu sahədə milli normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması istiqamətində görülən işlər araşdırılmış və təkliflər verilmişdir. Cəmiyyətin təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi informasiya təhlükəsizliyinin vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, mövcud təhlükələr və onların hədəfləri araşdırılmış, cəmiyyətin  informasiya təhlükəsizliyinin təmin  olunmasına  dair təklif və tövsiyələr verilmişdir. (səh. 3-9)

Açar sözlər:informasiya təhlükəsizliyi, informasiya cəmiyyəti, elektron elm.
Ədəbiyyat
 • Создание глобальной культуры кибербезопасности, 2002, http://www.un.org
 • Global Cybersecurity Agenda, 2008, http://www.itu.int
 • Lisbon Summit Declaration, 20 November 2010, , http://www.nato.int
 • «İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998-ci il, http://www.e-qanun.az
 • «Dövlət sirri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 sentyabr 2004-cü il,
  http://www.mia.gov.az
 • «Elektron sənəd və elektron imza haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 9 mart 2004-cü il, http:// www.e-qanun.az
 • «Elektron ticarət haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  10 may 2005-ci il,
  http://www.e-qanun.az
 • «İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2005-ci il, http://www.ikt.az
 • «Telekommunikasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 iyun 2005-ci il, http://www.e-qanun.az
 • “AR-nın Milli təhlükəsizlik konsepsiyası”, 23 may 2007-ci il, http://www.mns.gov.az
 • Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2008, 32 səh.
 • The Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org
 • “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 4 iyun 2010-cu il,   http://www.e-qanun.az
 • Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, http://www.conventions.coe.int
 • “Biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması haqqında 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, 13 fevral 2007-ci il, http://www.migration.gov.az
 • World Summit on the Information Society, http://www.itu.int/wsis
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi  problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010,115 səh.
 • AzScienceNet Elm kompyuter şəbəkəsi, http://www.terena.org
 • AZ-CERT, http://www.cert.az