AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
VİKİ-MÜHİTDƏ MƏQALƏLƏRİN REYTİNQİNƏ TƏSİR EDƏN FAKTORLARIN ANALİZİ
Ələkbərova İ.Y.

Məqalədə viki-mühitdəki müxtəlif məqalələrin reytinqinin analizi aparılmış və analiz əsasında məqalələrin reytinqinə təsir edən bəzi faktorlar müəyyən olunmuşdur. Məqalələrin reytinqinə təsir edən faktorlar Vikipediyanın dil bölmələrindən və zamandan asılı olduğu kimi, məqalələrdə təsvir olunan mövzulardan da asılıdır. Tədqiqat işində müqayisəli analiz əsasında bəzi nəticələr əldə olunmuşdur. (səh. 27-32)

Açar sözlər:Vikipediya, viki-istifadəçilər, viki-mühit, viki-analiz, məqalənin reytinqi
Ədəbiyyat
  • Алгулиев Р.М., Алекперова  И.Я., Касумова Р.Т. Коллективное знание в Интернете / Шестая международная конференция «Интернет – Образование – Наука-2008».  Том 1, Винница, 2008, c. 5–7.
  • Rоbert Sumi, Taha Yasseri, András Rung, András Kornai, János Kertész, Edit wars in Wikipedia / IEEE Third International Confernece on Social Computing (SocialCom), Privacy, Security, Risk and Trust (PASSAT), 9-11 Oct. 2011, pp. 724-727.
  • Buriol L. S.,  Castillo C.,  Donato D.,  Leonardi S.,  Millozzi S., Temporal Analysis of the Wikigraph // Web Intelligence (2006), Publisher: IEEE CS Press., pp. 45-51.
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Значимость.
  • http://stats.grok.se/
  • Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə reallaşdirilan bəzi informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi / İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2(4), səh. 18-28.
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/Хорошие статьи.
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия: Кандидаты в хорошие статьи.
  • http://ostranah.ru/_lists/languages.php.