AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TERMİNOLOJİ PROBLEMLƏRİ
İmamverdiyev Yadigar N.

Terminologiya qloballaşma və sürətli elmi-texnoloji inkişaf şəraitində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində terminologiya dinamik dəyişir, anlayışlar aparatının fasiləsiz formalaşması prosesi baş verir. Lakin qloballaşma nəticəsində dünya dillərində terminologiyanın unifikasiyası prosesi də baş verir, milli terminologiya sistemləri “ölüm, ya qalım” problemi qarşısında qalır. Bu problem xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha kəskin hiss olunur. Bu işdə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində terminşünaslığın aktual problemləri analiz edilir, onların aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra tövsiyələr verilir. (səh. 43-49)

Açar sözlər:informasiya təhlükəsizliyi; termin; tezaurus; ontologiya; terminoqrafiya; terminlərin unifikasiyası
Ədəbiyyat
 • Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı. 9 aprel 2013-cü il.
 • Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура, М.: Изд.-ЛКИ, 2007, 256 c.
 • ISO 12620:2009 - Terminology and other language and content resources -- Specification of data categories and management of a Data Category Registry for language resources, 2009, 40 p.
 • Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска, М., Изд-во Моск. ун-та, 2011, 512 с.
 • ISO 860:2007 Terminology work - Harmonization of concepts and terms, 2007, 24 p.
 • Романов A. Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2000, 152 c.
 • Недосекова Е. Проблемы правовой терминологии в сфере информационной безопасности // Информационные Ресурсы России, 2011, №6, с. 28-30.
 • Закупень Т. Понятие и сущность информационной безопасности, и ее место в системе обеспечения национальной безопасности РФ // Информационные Ресурсы России, 2009, №4, c. 28-34.
 • Парошин А.А., Информационная безопасность: стандартизированные термины и понятия, Изд.: Дальневосточ. Ун-та. 2010, 216 c.
 • Погорелов Б.А., Черемушкин А.В., Чечета С.И. Об определении основных криптографических понятий / Математика и безопасность информационных технологий (МаБИТ-03), МГУ, 23-24 октября 2003, 7 c., http:/www.ict.edu.ru/ft/002455/ pogorelov.pdf
 • Bourigault D., C.Jacquemin, Term extraction+Term clustering: an integrated platform for computer-aided terminology / Proc. of the 9th Conference on European chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), 1999, pp. 15–22.
 • Church K., Hanks P., Word association norms, mutual information, and lexicography // Computational Linguistics, 1990, Vol.16, No. 1, 22‒29.
 • Frantzi K., Ananiadou S., Tsujii J., The C-value/NC-value method of automatic recognition of multi-word terms / Proc. 2nd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL '98) , 1998, pp. 585‒604.
 • Velardi P., Navigli R., D'Amadio P., Mining the web to create specialized glossaries // IEEE Intelligent Systems, 2008, Vol. 23, No. 5, pp. 18‒25.