AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANIN ELMİ JURNALLARININ BEYNƏLXALQ BAZALARA DAXİL EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI
Fətəliyev Təhmasib X.

Məqalə Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan elmi jurnalların beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin analizi, bu sahədə mövcud problemlərin aşkarlanması və həlli məsələlərinə həsr olunmuşdur. Elmi jurnallara qoyulan tələblər araşdırılmış, monitorinq üçün tələblər paketi formalaşdırılmış və aparılmış monitorinq nəticəsində aşkarlanmış problemlərin həlli yolları göstərilmişdir. (səh. 64-71)

Açar sözlər:e-elm, elmmetriya, beynəlxalq elmi bazalar, monitorinq, jurnallara qoyulan tələblər
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr, 2012, s.11-12.
 • http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals.php
 • AlguliyevM., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.Kh., Hasanova R.Sh. On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) // Proceedings of the 4th International Conference on “Problems of Cybernetics and Informatics”, 12-14 September, 2012, Baku, vol.I, pp.82-85.
 • http://www.thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science
 • http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
 • http://www.suggestor.step.scopus.com/index.cfm
 • http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
 • Fətəliyev T.X. Azərbaycan elmi jurnallarının beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin monitorinqi // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4-5 dekabr, 2014, s.163-165.
 • Фаталиев Т.Х., Гасанова Р.Ш. О мониторинге уровня соответствия научных журналов Азербайджана международным стандартам // Материалы XXV Международной конференции “Применение новых технологий в образовании”, Москва, 25–26 июня 2014, с.4-6.
 • Fataliyev T.Kh. About Representations of Azerbaijan Scientific Journals in the International Databases // European Science and Technology, Materials of the VIII International research and practice conference, Munich, Germany, 16-17 October, 2014, pp. 359-362.
 • http://www.issn.org/wp-content/uploads/2013/09/ISSNManual_ENG2015_23-01-2015.pdf
 • http://www.publicationethics.org