AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI SİSTEMLƏRİNDƏ FƏRDİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI
Cəbrayılova Zərifə Q.

Məqalədə insan resurslarının idarə olunması (İRİO) sistemlərinin mahiyyəti, əhəmiyyəti qeyd olunur və bu sistemlərdə işçilər haqqında saxlanılan məlumatın xarakteri verilir. Qeyd olunur ki, bu sistemlər İRİO məsələlərinin həllində nə qədər əhəmiyyətlidirsə, işçilərin fərdi məlumatlarının yayılmasında bir o qədər təhlükələr yaradır, “əmək fəaliyyəti ilə şəxsi həyat arasında uçurumu dərinləşdirir”. Belə sistemlərdə işçinin fərdi məlumatlarının qorunması və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi məsələləri qabaqcıl ölkələrin normativ-hüquqi sənədlərinə istinad etməklə analiz olunur. Beynəlxalq təcrübəyə istinadən Azərbaycanda da hər bir təşkilatın hüquqi-normativ aktı kimi işçilərin fərdi məlumatlarının qorunması haqqında əsasnamənin işlənilməsinin zəruriliyi əsaslandırılır. (səh. 26-34)

Açar sözlər:insan resurslarının idarə olunması sistemləri, işçinin fərdi məlumatları, fərdi məlumatların qorunması, işçinin fərdi məlumatlarının qorunması haqqında əsasnamə.
Ədəbiyyat
 • Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке, http://klex.ru/8eq
 • Leon A. ERP Demystified, Copyright, 2007, 585 p. http://www.books.google.ru/books?id=8kBfQPvWvSMC&hl= ru& source=gbs_similarbooks
 • Becker B.E., Huselid A. & Ulrich D. The HR scorecard. Massachusetts: Harvard Buisness Scholl Press, 2001, p.235.
 • http://www.sap.com
 • http://www.gartner.com
 • http://www.ucg.com.ua/erp_scala.html
 • http://www.navisioninfo.com
 • http://www.erp.galaktika.ru
 • Управление персоналом: курс лекции, Н.В.Кисляк; под общ. ред. Л.И.Ворониной; Инс-т управления и предпринимательства Урал. Гос.Университета, Екатиринбург, 2007, 91с.
 • Cole G.A. Personnel and Human Resource Management. Wadsworth: Thomson Learning, 5 edition, 2002, 448 p.
 • Spencer L. M. and Spencer S. M. Competence at work models for superior performance. Wiley India Pvt. Limited, 2008, 384 p.
 • Armstrong Armstrong's handbook of strategic human resource management,10th ed. London: Kogan Page, 2006, 216 p.
 • Polychroniou P. V., Giannikos I. A fuzzy multicriteria decision-making methodology for selection of human resources in a Greek private bank // Career Development International, 2009, vol.14, no4, pp.372–387.
 • Kelemenis A., Ergazakis K., Askounis D. Support managers' selection using an extension of fuzzy TOPSIS // Expert Systems with Applications, 2011, 3, no 38, pp.2774–2782.
 • Jabrailova Z.G, Nobari S.M. Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management / International Proceedings of  Computer Science and Information Technology IPCSIT, 2012, vol. 36, IACSIT Press, Singapore, pp.217–220.
 • http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=708
 • Трудовой Кодекс Российской Федерации, consultant.ru/popular/tkrf/14_18.html#p1884
 • Федеральный закон от 27 июля 2006 г. "О персональных данных", http://www.base.garant.ru/12148567/#ixzz3Y7vprE7H
 • http://www.praxiom.com/iso-17799-2000.htm
 • http://www.27000.org/iso-27002.htm
 • Security risk assessment and audit guidelines, september 2012, http://www.ogcio.gov.hk/en/information_security/policy_and_guidelines/doc/g51_pub.pdf
 • Kadrlar uçotuna dair audit, http://www.cacs.az/kadrlar-auditi
 • Джабраилова З.Г., Нобари С.М. Моделирование процесса выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики / Искусственный интеллект, 2009, № 1, с. 238–243.
 • Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-менеджмента. М.:Дело. 2007, 232 с.
 • http://shrm.org/about/pages/default.aspx, available on 19.05.2010
 • Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. М.: Издательство АСТ, 1997. 300 с.
 • http://www.vsetesti.ru/356/
 • Personal Data Privacy and Security Act of 2014,  http://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1897
 • http://huntonprivacyblog.com/2015/02/06/brazil-releases-draft-personal-data-protection-bill
 • Protection of workers’ personal data in the European Union, Manuscript completed in July 2002, 121 p.
 • Конституция Российской Федерации. http://www.constitution.ru
 • http://kursktelecom.ru/licenses_pdf/guard_person_dannyx_ktk.pdf
 • http://appm.ru/documents/personaldata.php
 • http://muzgorbol.ru/polozhenie-ob-obrabotke-i-zaschite
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,      http://www.azerbaijan.az/portal/General/Constitution/doc/constitution_a.pdf
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/az/az/az018az.pdf
 • "İnformasiya azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.ict.az/az/content/112
 • http://www.dmx.gov.az/userfiles/files/ferdimelumatlarqanun3.pdf
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, http://www.e-qanun.az/code/7