AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI AMİLLƏRİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF MEYLLƏRİ
Hacızadə Mahmud E.

Məqalədə informasiya cəmiyyətinin yaranış mərhələləri, konsepsiyaları, formalaşması amilləri və onun Azərbaycanda inkişaf meylləri geniş təhlil olunur. Əsaslandırılır ki, təşəkkülü informasiya inqilabından qaynaqlanan informasiya cəmiyyəti yeni iqtisadi münasibətlər zəminində inkişaf edir. Bu inkişafın amilləri olaraq informasiya mədəniyyəti və infrastrukturu, işgüzar və iqtisadi mühit, dövlət, biznes strukturları, vətəndaş cəmiyyəti, elm və təhsili birliyində ehtiva olunan elektron liderlər çıxış edirlər. İnformasiya cəmiyyəti ilə bağlı təhlil və qiymətləndirmələr əsasında müvafiq ümumiləşdirmələr aparılaraq göstərilir ki, müvafiq cəmiyyət quruculuğuna Azərbaycanda da xüsusi diqqət yetirilir və onun inkişafı dövlətin prioritet istiqaməti olaraq müəyyən edilir. Bu işi davamlı etmək üçün ölkədə müvafiq strategiyalar və dövlət proqramları həyata keçirilir, institusional islahatlar aparılır, onun istehsal infrastrukturu və normativ bazası təkmiləşdirilir və genişləndirilir. Bu sırada qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı reallaşdırılan “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının əhəmiyyəti qiymətləndirilir. (səh. 71-81)

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, elektron hökumət, Azərbaycan iqtisadiyyatı.
Ədəbiyyat
 • Форд М. Технологии, которые изменят мир, М., Манн, Иванов и Фербер, 2013, 272 с.
 • Диметрий. Информационная сфера: общество в телекоммуникационной среде. Н.Новгород: Престиж-Н; М.: Флинта, 2010, 156 с.
 • Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество, М., ЭКСМО-Пресс, 2003, 448 с.
 • Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество, М., ACT, 2004, 602 с.
 • Тоффлер Э. Третья волна, М., ACT, 2004, 784 с.
 • Уэбстер Ф.Теории информационного общества, М., Аспект Пресс, 2004, 400 c.
 • Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования, М., Академия, 2004, 578 с.
 • Brzezinski Z. Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, New York, The Viking Press, 1970, 355 p.
 • Мануель К. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура, М., ГУ ВШЭ, 2010, 608 с.
 • Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем, М., Форум: ИНФРА-М, 2005, 416 с.
 • Попов И.И. Информационные ресурсы и системы: реализация, моделирование, управление, М., ТПК “Альянс”, 2006, 408 с.
 • Смирнова А.Е. Теория информационных систем, М., ПРИОР, 2009, 411 c.
 • Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике, М., ЮНИТИ ДАНА, 2005, 355 с.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №1, s.3-13.
 • Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Экономические особенности информационных технологий, Баку, “Элм”, 2002, 56 c.
 • Баронов В.В. Информационные технологии и управление предприятием, М., Компания АйТи, 2006, 328 с.
 • Шмидт Э., Коэн.Дж. Новый цифровой мир, М., Манн, Иванов и Фербер, 2013, 312 с.
 • www.gartner.com
 • Голобуцкий А., Шевчук О. Электронное правительство, М., Знание, 2007, 433 c.
 • Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron dövlətin formalaşmasının bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, №2, s. 3-13.
 • Электронные правительства: потенциал и практическое использование / под ред. Ивановой Г.Р.М., Знание, 2009, 329 c.
 • Корнейчук Б.В. Информационная экономика, Учебное пособие, СПб, Питер, 2006, 400 c.
 • Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. В трех томах. М.: МГУ,
 • http://www.president.az/articles/564
 • Hacıyev N.C. Azərbaycanda e-hökumət quruculuğunun mövcud durumu, inkişaf potensialı və istiqamətləri//İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1, s. 69-74.
 • http://www.president.az/articles/11157
 • http://www.az.president.az/articles/11694
 • http://www.president.az/articles/5416
 • http://www.president.az/articles/5416
 • http://www.az.apa.az/news/264009
 • http://www.mincom.gov.az/layiheler/ilk-milli-telekommunikasiya-peyki/
 • http://www.mincom.gov.az/media/xeberler/details/9601