AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFININ HƏRƏKƏTVERİCİ QÜVVƏSİ KİMİ
Əliquliyev Rasim M., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə İnternetin müasir cəmiyyətdə yaratdığı yeni reallıqlar, qlobal və virtual münasibətlər analiz edilir. İnternetin təsiri ilə insan fəaliyyətinin bütün sahələrində baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri, yaranan imkanlar şərh olunur. Həmçinin İnternetin perspektiv inkişaf istiqamətləri və mövcud təhlükələri göstərilir (səh. 35-45).

Açar sözlər:qloballaşma, virtuallaşma, İnternet iqtisadiyyatı, virtual əmək münasibətləri, kosmik İnternet, biometrik İnternet, Əşyaların İnterneti, İnternet asılılığı, İnternet cinayətkarlığı.
Ədəbiyyat
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 96 s.
 • Тоффлер Э. Третья волна, М.: ООО “Издательство ACT”, 1999, 784 с.
 • http://www.internetworldstats.com
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin mahiyyəti və xüsusiyyətlərinə dair bəzi elmi yanaşmalar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2012, № 1, с. 41-51.
 • Toffler A. The Adaptive Corporation, Gower, 1985, 217 p.
 • Berre A.J., Gómez-Pérez A., Tutschku K. Future Internet - FIS 2010: Third Future Internet Symposium, Berlin, Germany, September 20-22, 2010, Proceedings, Springer, 2010, 157 p.
 • http://www.emarketer.com
 • Mahmudov R.Ş. Distant əmək münasibətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanda tətbiq edilməsi perspektivləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2010, № 1, 56-62.
 • Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, № 4, s.77-83.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, 2007, № 9, s. 9-16.
 • Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе, Издание ЮНЕСКО, 2003 г. Перевод с англ., Санкт-Петербург, 2004, 110 c.
 • Castells M. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol. 1, John Wiley & Sons, 2011, 656 p.
 • Mahmudov R.Ş. Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2014, № 2, s. 14-23.
 • Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Интернет Вещей // Информационное общество, № 3, 2013, с. 42-48.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 219 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2009, 62 s.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş., İnternetin tənzimlənməsi problemləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 115 s.