AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNTERNET-MEDİA RESURSLARININ MONİTORİNQİ: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, PROBLEMLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Ağayeva Səadət R.

Məqalədə İnternet-media resurslarının monitorinqi problemləri analiz olunmuş, beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Monitorinq və qiymətləndirmənin qarşılıqlı təsiri təqdim olunmuş, media monitorinqin aparılmasını şərtləndirən amillər göstərilmişdir. (səh. 63-70) 

Açar sözlər:İnternet-media, sosial media, medianın monitorinqi, medianın qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat
 • Gündüz O. Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları. Bakı, 2009, 101 s.
 • Филипс Д. PR в Интернете. Пер. с англ. И.Гаврилова. М.: Фаир-Пресс, 2004, 320 c.
 • Media Monitoring Service, http://pages.rediff.com/media-monitoring-service/305165
 • http://www.cision.com/us/pr-software/media-monitoring/online-media-monitoring
 • http://www.fibep.info
 • Huridocs, Media monitoring, information scanning and Intelligence, 2009, 33 p.
 • Лысенко А.Г., Фатеев Е.А. Журналистское мастерство. Анализ материалов СМИ, Москва, 25 c.
 • Опарин А. Системы мониторинга и анализа СМИ, 16 декабря 2003, http://www.newart.ru/oparin/smi_oparin.htm
 • CyberAlert, Inc. Media Monitoring: The Complete Guide, 2010, 26 p.
 • Daniels M., Jeffrey A., International Media Analysis Made Simple, Institute for Public Relations, 2012. 34 p.
 • Анализ СМИ, http://www.public.ru/analytics
 • Shapiro J. Monitoring and Evaluation, South Africa, Johannesburg 2001, 51 p.
 • Институт Развития Свободы Информации, Методика мониторинга сайтов некоммерческих организаций, Санкт-Петербург 2011, 69 c.
 • Kaschesky M., Sobkowicz P., Lobato J.M.H. et all. Bringing Representativeness into Social Media Monitoring and Analysis. 46th Hawaii International Conference on System Sciences, 2013, 10 p.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər, Ekspress-informasiya, İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 58 s.
 • http://www.snce.ru/ru
 • http://www.cosida.com/news/2014/10/7/imported_1007141327.aspx
 • Vəliyev Ş., Babayev Z. Azərbaycanda internet jurnalistikası: tarixi və perspektivləri. B., 2007, 247 s.