AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARI: MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Ələkbərov Rəşid Q.

Məqalədə süperkompüter texnologiyalarının hazırkı vəziyyəti və onların müxtəlif göstəricilər üzrə paylanma dinamikası analiz edilmişdir. Yaxın perspektivdə superkompüterlərin inkişaf dinamikası araşdırılmışdır. (səh. 26-36)

Açar sözlər:süperkompüter, real məhsuldarlıq, nəzəri məhsuldarlıq, green computing, big data, flops, klaster, hesablama sistemləri, mikroprosessor.
Ədəbiyyat
 • Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. , Параллельные вычисления, Санкт-Петербург: БХВ, Петербург, 2002, 608 с.
 • Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПБ.: Питер, 2003, 704 с.
 • Корнев В.В. Вычислительные системы. М.: Гелиос АРВ,2004, 512 с.
 • Корнев В.Д. Параллельное программирование в MPI. Новосибирск: ИВМ и МГ СО РАН, 2002, 84 с.
 • “Задачи для суперкомпьютеров”, http://www.parallel.ru /research/ apps.html
 • Воеводин. В.В., Суперкомпьютеры: вчера, сегодня, завтра, http://www.nkj.ru/archive/7365/
 • http://www.top.500.org/lists/2015/11
 • Материалы Пятого Московского Суперкомпьютерного Форума, 21.10.2014 г., http://www.ospcon.ru/node/107252
 • Абрамов С.М., Лилитко Е.П., Состояние и перспективы развития вычислительных систем сверхвысокой производительности, http://paco2012.ipu.ru/procdngs/ P103.pdf
 • “Что такое зеленые вычисления или зеленые   информационные технологии”, http://www.nature-time.ru/2014/07/zelenyie-vyichisleniya-ili-zelenyie-informatsionnyie-tehnologii/
 • http://green500.org/lists/green2015/11
 • Landauer R. Irreversibility and Heat Generation in the IBM Jour-nal, July. 1961, pp.183-191.
 • Bennet C.H., Landauer R. The Fundamental Phisical Limits of Computation. Scientifi American, July 1985, pp. 38-46
 • Жирков A. Суперкомпьютеры: развитие, тенденции, применение. Обзор HPC-решений Eurotech.Современные технологии автоматизации, 2014, № 2, с.16-20.