AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNNOVATİV MÜƏSSİSƏLƏRİN YARADILMASININ STRATEJİ PRİNSİP VƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TÖVSİYƏLƏRİN ANALİTİK TƏHLİLİ
Əliyev Əlövsət Q., Şahverdiyeva Roza O.

Məqalədə müasir dövrdə innovativ müəssisələrin yaradılması zərurəti göstərilmiş və onların cəmiyyətdəki rolu əsaslandırılmışdır. İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində innovativ strukturlara dair müxtəlif səviyyələrdə qoyulan strateji tələblər, prinsiplər və prioritetlər təhlil olunmuşdur. İnnovativ strukturların formalaşdırılması üçün beynəlxalq və regional xarakterli tövsiyələr şərh olunmuşdur. İnnovativ infrastrukturun və mühitin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri elmi-nəzəri və metodoloji cəhətdən analiz olunmuşdur. İnnovativ strukturların prioritetləri, mexanizmləri, elementləri, əlaqələri, idarəetmə parametrləri və kriteriyaları müəyyənləşdirilmişdir. (səh. 50-60)

Açar sözlər:innovativ iqtisadiyyat, innovativ strukturlar, texnopark, biznes inkubatoru, yüksək texnologiyalar parkı, gələcək müəssisə.
Ədəbiyyat
 • Musayev A.F. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırması. Bakı. “Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı, 2014,184 s.
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. The content of innovations and structural analysis of their features in the formation of information economy // Life Science Journal 2014,11(12), p. 119-125
 • United Nations University. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, http://merit.unu.edu
 • United Nations Economic and Social Council, https://www.un.org/ecosoc/en/
 • United Nations Conference on Trade and Development, http://unctad.org/en/
 • http://www.economy.gov.az
 • United Nations Development Program, http://www.undp.org/innovation2014.
 • International Association of Organizational Innovation, http://www.iaoiusa.org
 • http://www.ijoi-online.org/call-for-papers.html
 • Association for the Transfer of Technology, Innovation and Industrial Information, http://www.tii.org
 • International Association of Scientific Innovation and Research, http://www.iasir.net
 • Научно-техническая ассоциация "Технопол-Москва", http://www.technopolmoscow.com/ru
 • International Association of Science Parks and Areas of Innovation, http://www.iasp.ws
 • World Alliance for Innovation. http://www.wainova.org
 • National Business Incubation Association (NBIA), https://www.inbia.org
 • European Commission. Factories of the future multi‑annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020. Prepared by: European Factories of the Future Research Association (EFFRA) a Manufuture İnitiative, http://ec.europe.eu
 • European Technology Platform (ETP) for Future Manufacturing Technologies: ManuFuture, http://www.manufuture.org/manufacturing
 • Sibalija T. Intelligent Manufacturing: Challenges and Trends / Conference Factories of Future for Thailand, Bangkok, 15-16 January 2013, pp. 2-5.
 • European Commission Innovation Union – A pocket guide on a Europe 2020 initiative. Research and Innovation, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013, 16 p.
 • Digital Agenda in the Europe 2020 strategy,                                                                                                https://www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy
 • Enterprise Europe Network, http://www.effra.eu
 • Peltomaki A. Innovation in European Manufacturing. Manufuture 2013. View on Horizon 2020: sustainable re-industrialisation of Europe / European conference for Engineering industry and research, Vilnius, 6-8 october 2013, pp.37-39
 • International Networking Day on Factories of the Future and H2020 “Factories of the Future” Brokerage Event, Warsaw, 19 May 2015, http://www.fof2015.eu
 • Westkämper E. Digital and Smart Factories. Manufuture 2013. View on Horizon 2020: sustainable re-industrialisation of Europe / European conference for Engineering industry and research, Vilnius, 6-8 october 2013, pp. 115-118.
 • Musher S.L. Collaboration in Manufacturing through Collaboration in Innovation. Manufuture 2013. View on Horizon 2020: sustainable re-industrialisation of Europe / European conference for Engineering industry and research, Vilnius, 6-8 october 2013, pp. 43-46.
 • Herbert B.V. The role of Manufacturing for the European Economy / Manufuture 2011 conference. ”West and East Europe in global High Added Value manufacturing – facts of today and challenges of tomorrow”, Wroclaw, 24-25 October 2011, pp. 7-9.
 • Francesco J. European Innovation Partnership – New Industry / Manufuture 2011 conference. “West and East Europe in global High Added Value manufacturing – facts of today and challenges of tomorrow”, Wroclaw, 24t-25 October 2011, pp.31-32.
 • Zhang , Jingeng M., Huntsinger R.C. Future Manufacturing Industry with Cloud Manufacturing / Cloud-Based Design and Manufacturing (CBDM), 2014, pp. 127-152.
 • Marenco C. Building an Excellent Science Base in Manufacturing. Manufuture 2013. View on Horizon 2020: sustainable re-industrialisation of Europe / European conference for Engineering industry and research, Vilnius, 6-8 october 2013, pp.31-33.
 • Kimura IT Support for Product and Process Development in Japan and Future Perspective. Digital Product and Process Development Systems // IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2013, vol. 411, pp 11-23.
 • Aminuddin S.A., Nawawi M.K., Kalmoun E.M. Green manufacturing management: investigation of the philosophy practised in industry / 26th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, Kuala Lumpur, 26-28 July 2011, 841-846.
 • Borisov N., Pochukaeva O.V. Modernizations of Russian manufacturing on the basis of the sustainable development of domestic machine building // Journal Studies on Russian Economic Development, vol. 22, issue 2, pp. 142-147.