AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCANDA PROQRAM MÜHƏNDİSLİYİNİN TƏDRİSİNİN PROBLEMLƏRİ
Kazımov Tofiq H., Bayramova Tamilla A.

Məqalədə Azərbaycanda proqram mühəndisliyinin tədrisinin hazırkı vəziyyəti araşdırılmış və rəqabətədavamlı proqram sistemlərinin işlənilməsi üçün müasir standartlara cavab verən mütəxəssislərin hazırlanmasının vacibliyi qeyd olunmuşdur. Proqram mühəndisliyinin tədrisində mövcud olan problemlər təhlil edilmiş və onların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr verilmişdir (səh.105-111). 

Açar sözlər:proqram mühəndisliyi, proqram sistemləri, yay məktəbləri, start-up, verifikasiya.
Ədəbiyyat
 • Kazımov T.H., Bayramova T.A. Proqram mühəndisliyi. Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 2013, 188 s.
 • Рау Т. Требования к качеству обучения // Менеджмент: горизонт ИСО. 2009, № 1, c. 17–20.
 • Bourque and R.E. Fairley, eds., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0, IEEE Computer Society, 2014
 • https://www.acm.org/education/se2014.pdf
 • https://www.computer.org/web/swebok/v3
 • https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/gsew2009.pdf
 • http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf
 • http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/events/SSSEV2011/
 • http://summerschool2011.graphicon.ru/en
 • http://research.microsoft.com/en-us/downloads/624e5dad-4323-4f50-8531-816222a187d/
 • https://summerofcode.withgoogle.com/projects/
 • http://www.bsu.edu.az/
 • http://www.aztu.edu.az/
 • http://www.aseu.az/
 • http://www.azmiu.edu.az/
 • http://www.dia.edu.az/
 • http://www.qu.edu.az
 • http://bhos.edu.az/ru/
 • http://www.khazar.org
 • https://www.hse.ru/data/2016/09/06/1117082005/program-1455553733-E8qzIiYF_q.pdf
 • http://www azertag.az