AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON TİBBİN FORMALAŞMASININ VƏ TƏTBİQİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
Fətəliyev Təhmasib X., Fətəliyeva Nigar T.

Məqalə e-tibbin formalaşmasının aktual məsələlərinə həsr olunmuşdur. E-elmin və e-səhiyyənin tərkib hissəsi kimi e-tibbin problemləri, bu sahədə beynəlxalq təşəbbüslər araşdırılmış və onun inkişafının əsas istiqamətləri göstərilmişdir. Fərdiləşmiş 4P tibbin reallaşmasında və xəstəliklərin reabilitasiyasında e-tibbin yeri müəyyənləşdirilmişdir (səh.112-119).

Açar sözlər:e-elm, e-səhiyyə, e-tibb, tibb 2.0, istehlakçı yönümlü tibb, 4P tibb konsepsiyası.
Ədəbiyyat
  • Alguliyev R.M., Alakbarov R.G., Fataliyev T.Kh. Electronic science: current state, problems and perspectives // Information Technologies Problems, 2015, №2, s.4–15.
  • WSIS Forum, 2015, www.itu.int/net4/wsis/forum/2015
  • Fataliyev T.Kh., Verdiyeva N.N., Fataliyeva N.T. Electronic medicine as an integral part of e-medicine //“Multidisciplinary problems of electronic medicine” I republican scientific-practical conference, Baku, 24 May 2016.
  • EC Policy eHealth, http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm
  • http://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-applications//eHEALTH/Pages/gehealthprojects.aspx
  • Hood L. Systems biology and p4 medicine: past, present, and future // Rambam Maimonides Med., 2013, Vol. 4 (2), pp. 16–23.
  • Oskoui M., Coutinho F., Dykeman J., Jetté N., T. Pringsheim. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis // Developmental Medicine & Child Neurology, June 2013, Volume 55, Issue 6, pp.509–519.
  • Lazebnik T.A. et al. Correction of speech disorders in children of preschool age with the use of Pantocalcin // Effective pharmacotherapy and pediatrics, 2010, №1, pp. 12–16.
  • Zavadenko N.N. Hyperactivity and attention deficit in children, M.: “Akademia”, 2005, p. 256