AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN MULTİDİSSİPLİNAR ELMİ-NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., İmamverdiyev Yadigar N., Mahmudov Rasim Ş.

Məqalədə informasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri araşdırılır. O cümlədən problemin beynəlxalq, siyasi, psixoloji, hüquqi, iqtisadi, mədəni-etik, kadr hazırlığı və uşaqlarla bağlı aspektləri analiz edilir. Həmin sahələr üzrə aktual elmi tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdirilir (səh.32-43).

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, informasiya təhlükəsizliyi, informasiya-psixoloji təhlükəsizlik, informasiya müharibəsi, informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti, uşaqların informasiya təhlükəsizliyi.
Ədəbiyyat
 • UNESCO, Code of ethics for the information society, http://www.unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212696e.pdf
 • Martin C.D., Holz H.J. Non-apologeticСomputer Ethics Education: A Strategy for Integrating Social Impact and Ethics into the Computer Science Curriculum, http://www.southernct.edu
 • Чусавитина Г.Н., Чернова Е.В., Макашова В.Н., Зеркина Н.Н., Кузнецова И.М. Этические вопросы применения информационных технологий как компонента предметного содержания подготовки студентов университета // Fundamental research, 2015, № 10, 318-323.
 • İmamverdiyev Y.N. E-dövlət mühitində informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti problemləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №1, s.80-88.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri, 2010, №1, s.14-22
 • Mjolsnes S.F. A Multidisciplinary Introduction to Information Security, CRC Press, 2011, 348 p.
 • Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1(7), 2013, s. 3-13.
 • Bohme R.R. (Editor) The Economics of Information Security and Privacy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, 327 p.
 • Musayev V.Y., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq çağırışlar, təşəbbüslər və öhdəliklər / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 14 may 2015-ci il, s. 102-105.
 • Малыхина Г.И., Аксенов В.В. Современная информационная безопасность и проблемы глобализации // Наука и военная безопасность, 2008, № 2, с.7-12.
 • Брандман Э.М. Глобализация и информационная безопасность общества // Философия и общество, 2008, №1, с.31-41.
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya-psixoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 14 may 2015-ci il, s.78-81.
 • Grachev G.V. Sociology of Information-Psychological Security: the problem of formulating the definitions // NB: Международные отношения, 2013, № 4, c.61-85.
 • Əliquliyev R. M., İmamverdiyev Y. N. , Yusifov F. F. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2(4), s.3-9.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 14 may 2015-ci il, s. 9-12.
 • Livingstone S. Children and the Internet, John Wiley & Sons, 2013, 320 p.