AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
YAŞIL İQTİSADİYYATIN FORMALAŞMASINDA İKT-NIN ROLU, PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Əliquliyev Rasim M., Əliyev Əlövsət Q.

Məqalədə qloballaşma və inteqrasiya şəraitində yaşıl iqtisadiyyatın formalaşdırılması zərurəti və ona keçidin səbəbləri şərh edilir. Yaşıllaşdırma prosesi iqtisadi inkişafda yeni mərhələ kimi təqdim olunur. İqtisadi fəaliyyət sferasının yaşıllaşdırılmasında İKT-nin əhəmiyyəti əsaslandırılır. Dünyada və Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın vəziyyəti təhlil olunur. Sənaye iqtisadiyyatının İKT əsasında yaşıllaşdırılması üzrə potensial istiqamətlər göstərilir. Yaşıl iqtisadiyyata keçidlə bağlı müvafiq qiymətləndirilmə modellərinin işlənilməsi ilə bağlı təkliflər verilir (səh.64-73).  

Açar sözlər:yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl təfəkkür, yaşıllaşdırma texnologiyaları, yaşıl İKT.
Ədəbiyyat
 • DindaA. Theoretical basis for green growth // International Journal of Green Economics, 2014, vol. 8, issue 2, pp. 177-189.
 • Novianti E.L. Green Economy for Sustainable Development and Poverty Eradication // Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, 2015, Vol 6, No 6 S5, pp. 434-443.
 • Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı, 21 oktyabr 2004-cü il, http://www.carecprogram.org/uploads/docs/AZE-Renewable-Energy-Strategy-az.pdf
 • Wabwoba F., Omuterema S., Wanyembi G.W., Omieno K. K. Green ICT Readiness Model for Developing Economies: Case of Kenya // 22(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2013, vol. 4, No.1, pp.51-65.
 • United Nations Environmental Programme: Green Economy,
  http://www.unep.org/green economy
 • Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması informasiya cəmiyyətinin inkişafında yeni mərhələ kimi // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №1, s.3-11.
 • Яшалова Н.Н. «Зеленая» экономика: вопросы теории и направления развития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2013, Выпуск 11, стр.33-40
 • United Nations. Rio 20+. In Proceedings of The United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20, Rio de Janeiro, Brasil, 2012,  https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
 • Udapudi S., Fakkiresh S. S. From Stockholm to Rio to Rio+20: Green Economy and the Road A. // American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, March-May 2015, vol. 10 (1), pp. 65-73.
 • Wysokińska Z. To A Green Economy In The Context Of Selected European And Global Requirements For Sustainable Development // VERSITA-2013-0034, pp.203-226.
 • Gholami K.S.A. Introduction to the green economy and its impact on the environment // Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol. 2, No.6, Jan. 2013, pp.1-5.
 • Pociovălișteanu. D.M., Corti I.N., Aceleanu M.I., Șerban A.C. and Grecu E Employment Policies for a Green Economy at the European Union Level // Sustainability, 2015, №7, p 9231-9250.
 • Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram, 18 fevral 2003-cü il, http://www.eco.gov.az/az/370-azerbaycan-respublikasinda-ekoloji-cehetden-dayaniqli-sosial-iqtisadi-inkisafa-dair-milli-proqram
 • “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, Bakı, 2 aprel 2014-cü il, http://president.az. pdf
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri. Bakı, 6 dekabr 2016-cı il, http://www.president.az/articles/21953
 • Глобальный «зеленый» новый курс. Доклад ЮНЕП, март, 2009, http://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/unep90_rus.pdf
 • Measuring Progress towards a Green Economy, http://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/references/measuring-progress-towards-an-inclusive-green-economy-unep-2012.pdf
 • Зеленая экономика. Компания Re: GreenLab, электронный ресурс, http://www.regreenlab.ru/ru/green-economic
 • Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, http://www.drustage.unep.org/greeneconomy/resources/green-economy-report
 • Бобылев С.Н., Захаров В.М. “Зеленая” экономика и модернизация. Эколого-экономическиеосновы устойчивого развития. На пути к устойчивому развитию Росии, 2012, № 60, c. 40-52.
 • Ələkbərov U. “Yaşıl” iqtisadiyyat və peşə təhsili: sivilizasiyanın yeni mərhələsi - ekoloji sivilizasiyaya (ekosivilə) aparan yol, Azərbaycan müəllimi, №25, 2010, http://www.muallim.edu.az
 • Qasımlı V., Vəliyev Z., Hümbətov M. və b. Yaşıl inkişaf: enerji səmərəliliyi və alternativ mənbələr. AR prezidenti yanında Strateji Araşdirmalar Mərkəzi, 2014, 144 s.
 • Потравный И.М., Новоселов А.Л., Генгут И.Б. Формализация общей модели зеленой экономики на региональном уровне // Экономика региона, 2016, Т.12, вып. 2. с. 438-450.
 • Гурьева М.А., Симарова И.С. Методический подход к оценке развития «зеленой» экономики в экономическом пространстве// Наука и бизнес: пути развития, 2016, №10(64), с. 90-103.
 • Madiyarova E.S., Madiyarova K.Z., Abdiev B.A., Ezhebekov M.A. Green Economy: Its Optimization and Modeling // Mediterranean Journal of Social Sciences, July 2015, vol 6 No.4, pp.186-192.