AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELEKTRON ELMİN FORMALAŞDIRILMASININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
Fətəliyev T.X.

Məqalədə respublikanın elmi qurumlarının fəaliyyətinin müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə yenidən qurulması məsələlərinə baxılmışdır. Bu sahədə görülmüş işlər, e-elmin konseptual əsasları araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, e-elm proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə fəaliyyət göstərən elmi qurumların vahid on-layn elmi infrastrukturunun formalaşdırılmasına, elmi tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyasına nail olunacaqdır. (səh. 49-55)

Açar sözlər:elektron elm, elektron kitabxana, virtual elmi cəmiyyətlər, onlayn elmi infrastruktur, elmi informasiya təminatı.
Ədəbiyyat
 • Scientific Information for Society - from Today to the Future. www.codata08.org.ua
 • World Intellectual Property Organization. http://www.wipo.int/portal/index.html.en
 • Декларация принципов, принятая на Всемирном Саммите по Инфор-мационному обществу (Женева 2003 г. - Тунис 2005 г.)
  www.content-filtering.ru/catalog.asp?ob no=895
 • Lindgren N., Rautamaki A. Managing Strategic Aspects of Research, CRIS-2000, (ftp://ftp.cordis.lu/pub/cris2000/docs/rautamdki_fulltext.pdf)
 • О британской Программе E-науки. www.rcuk.ac.uk/escience/default.htm
 • Концепция создания единой информационной системы Российской Академии Наук. www.ras.ru/scientificactivity/eis/eisconception.aspx
 • ЕНИП РАН. www.enip.ras.ru/index.html
 • Паринов С.И. e-Science-онлайновое будущее науки. Приложение к журналу “Информационные tехнологии”, № 9, 2007, 32 c.
 • СИНИН-сетевая информационная инфраструктура. http://sinin.nsc.ru/objectives.htm
 • Электронная наука как решающий фактор развития. www.mdi.gov.md/info21_ru/s10/