AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI PROFİLLİ TƏHSİLİN VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI MÜTƏXƏSSİSLƏRİNƏ DAİR TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN UYĞUNLUĞUNUN ANALİZİ METODİKASI
Məmmədova Məsumə H., Məmmədzadə Faiq R.

Azərbaycanda informasiya texnologiyaları profilli təhsilin müasir vəziyyəti təhlil edilmişdir. İnformasiya texnologiyaları sеqmentini tərk edən mütəxəssslərin mütləq əvəzlənməsi və İnformasiya texnologiyaları üzrə məzunların say göstəricilərini nəzərə alan informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin təklif bazarının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi metodu işlənilmişdir. Milli səviyyədə, İKT sektoru və iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələb və təklifin uyğunsuzluğu müəyyən edilmişdir (səh.27-38).

Açar sözlər:İT seqmenti, əmək bazarı, İT profilli təhsilin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi, təklif bazarı, İT kadrlarının əvəzlənməsi, İT mütəxəssislərinə tələb və təklifin uyğunsuzluğu.
Ədəbiyyat
 • Telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi,6 dekabr 2016-cı il, 65 s., http://www.president.az/articles/22382
 • Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət, Statistik məcmuə, http://www.stat.gov.az.
 • McGuinness S., Pouliakas, Redmond P. How useful is the concept of skills mismatch? ILO, Geneva, 2017, 44 p.
 • Measuring skills mismatch. Analytical Web Note. European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 44 p.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г., Мамедзаде Ф.Р. Спрос и предложение в
  ИТ-сегменте рынка труда Азербайджана // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №2, s.107–122.
 • Mammadova M.H., Jabrayilova Z.G., Mammadzada F.R. Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists // International journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2015, vol.3, no.4, pp.140–143.
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Объектно-ориентированный подход к определению релевантности информационно-технологического образования спросу на рынке ИТ-специалистов // Образование и наука, Москва, 2014, №5, с.54–67.
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, том 4, №3 (76), c.53–67.
 • Didero M., HusingT., Korte W.B. Monitoring e-Skills demand and supply in Europe: Synthesis report “The evolution of the supply and demand of e-Skills in Europe”. European Commission, 2009, 58 p.
 • Ticol D. Labour supply/demand dynamics of Canada’s information and communications technology (ICT) sector. Final Report /Nordicity, 2012, 30 p.
 • http://www.skillsireland.ie/Publications
 • https://maastrichtuniversity.nl/research/research-centre-education-and-labour-market
 • Сукейри Р.М. Планирование замещения кадров в организациях системы Организации Объединенных Наций, Женева, 2016, 115 с.
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Разработка методики оценки общей численности ИТ-специалистов в Азербайджане // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №1, s.59-71.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., Manaflı M.İ. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə təlabatın monitorinqi, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 199 s.
 • Стеценко А. Возрастная дискриминация в ИТ и как с этим жить, https://dou.ua/lenta/columns/age-in-it
 • Sutcliffe J. Four common tech ageism myths debunked with data, 2017, https://www.visier.com/clarity/four-common-tech-ageism-myths-debunked