AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
TEXNOPARKLARDA İNNOVATİV MƏHSUL İSTEHSALI PROSESLƏRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN ÜMUMİ ƏSASLARI
Əliyev Əlövsət Q., Şahverdiyeva Roza O.

Məqalə texnoparklarda innovativ məhsul istehsalı proseslərinin modelləşdirilməsinin ümumi əsaslarına həsr olunmuşdur. Texnoparkların fəaliyyətində iqtisadi-riyazi modellər və metodların  tətbiqinin zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Texnoparkların effektiv idarə olunması, oların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər və kriteriyalar sistemi işlənilmişdir. Həmin sistem əsasında texnoparkın informasiya modeli təklif edilmişdir. Texnoparkların ümumi idarə olunmasının riyazi modeli təklif olunmuşdur. İnnovativ məhsul istehsalının ekonometrik modeli işlənilmişdir. Kompozit indikatorlar sistemi  və kompozit indeks əsasında texnoparkın kompleks fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi metodikası təklif olunmuşdur (səh.69-77). 

Açar sözlər:innovativ iqtisadiyyat, texnopark, elm və texnologiya parkı, kompozit indikatorlar sistemi, iqtisadi-riyazi model, ekonometrik model.
Ədəbiyyat
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il, http://president.az
 • “Azərbaycan - 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, Bakı, 29 dekabr 2012-ci il,
  http://president.az
 • “Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya, Bakı, 2 aprel 2014-cü il, http://president.az
 • Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 14 iyun 2016-cı il, http://science.gov.az
 • Клейнер Г.Б. Экономика. Моделирование. Математика, Избранные труды, М., ЦЭМИ РАН, 2016, 856 с.
 • Musayev A.F., Qəhrəmanov A.Q. Ekonometrikaya giriş, Dərs vəsaiti, Bakı, 2011, 176 s.
 • Каменева С.А., Борискина И.П. Математическое моделирование в экономике // Вестник ВУ, 2016, №2, том 2, с.25-29.
 • Беленького В.З., Трофимовой Н.А. Анализ и моделирование экономических процессов // Сборник статей, Вып. 10, М., ЦЭМИ РАН, Москва, 2013, 155 с.
 • Şahverdiyeva R.O. Elmi-texnoloji innovasiya texnoparklarının fəaliyyətinin informasiya və proqram təminatının işlənilməsi məsələləri /“Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I Respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017, s.311-314.  
 • Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Экономико-математическое моделирование принятия управленческих решений по повышению эффективности инновационной деятельности организации / 2nd International Conference on energy, regional integration and socio-economic development, Baku, Azerbaijan, 2014, pp.28-31.
 • Баринова В.А., Мальцева А.А., Сорокина А.В., Еремкин В.А. Подходы к оценке эфективности функционирования объектов инновационной инфраструктуры в России // Инновации, 2014, №3(185), с. 42- 51.
 • Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. About the development of the algorithm to evaluate the efficiency of ICT technoparks / IV International conference “Problems of Cybernetics and İnformatics” (PCI'2012), Baku, september 12-14, 2012, p.206-209.
 • Bozo N. The methodical approach to assessing the effectiveness of science/technology parks / 13th İnternational scientific-technical conference on actual problems of electronic instrument engineering (APEIE), 2016, pp.218-222.
 • Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə kompozit indikatorlar sisteminin işlənilməsinin elmi-metodoloji əsasları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №1, 61-74.
 • David N. E. Rowe BSc MBA, Setting up, Managing and Evaluating EU Science and Technology parks. An advice and guidance report on good practice, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014, 211 p.
 • Şahverdiyeva R.O. Texnoparklarda innovativ məhsul və ya xidmət istehsalının ekonometrik modelinin işlənilməsi / “Strateji iqtisadi islahatlar” beynəlxalq elmi-praktik konfransı, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, 12 oktyabr 2017-ci il, s. 587- 59
 • Гусарова О.М., Кузьменкова В.Д. Моделирование и анализ тенденций развития региональной экономики // Fundamental Research, 2016, №3, с.354-359.