AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
JEST DİLİ: TARİXİ, İNKIŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİ
Qurbanova Kəmalə Ş.

Məqalədə jest dilinin yaranma tarixi, dünya təcrübəsində nitq qüsurlu, eşitmə əngəlli insanların ünsiyyət problemləri və onların həlli yolları araşdırılır. Jestlərlə ünsiyyət qurmağa imkan verən texnoloji vasitələrin tətbiqi şərh edilir (səh.108-114). 

Açar sözlər:jest dili, qeyri-verbal ünsiyyət, eşitmə əngəlli insanlar, surdopedaqogika.
Ədəbiyyat
 • İnformasiya cəmiyyəti terminləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, s. 81-82.
 • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün MİLLİ STRATEGİYA, http://www.president.az/articles/11312
 • Ахьямова И.А. Основные подходы к исследованию невербального поведения: история и современность // Образование и наука, 2009, № 7, c. 122-130.
 • Прозорова Е.В. Российский жестовый язык как предмет лингвистического исследования, // Вопросы языкознания, 2007, №1, c. 44–61
 • Гетьманенко Н.И. Невербальные средства общения: трудности перевода в иной культурной среде, // Философия и культурология, 2013, №2 (34), c. 123–131
 • Непп М., Холл Д. Невербальное общение. Учебник, Москва, 2004, 256 c.
 • Пищулин С.Н. Роль языка жестов в межкоммуникативном пространстве // Аpriori. Серия: Гуманитарные науки 2015, №2, c. 52–56.
 • Пискунова А.И. История педагогики и образования, Учебное пособие для педагогических учебных заведений, II изд., испр. и дополн, М., Сфера, 2001, 512 c.
 • Слива М.Е. К вопросу о невербальных средствах передачи информации // Вестник КрасГАУ, 2013, №11, c. 311–314.
 • Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия, Жестовые Языки, http://www.krugosvet.ru
 • Малофеев Н.Н. У истоков сурдопедагогики: тайна Педро Понсе де Леона, // Дефектология, 2009, № 6, c. 3–13.
 • Пальтов А.Е. Период XV-XX вв. Происхождение, принадлежность, направления деятельности, идеи об обучении и воспитании, высказывания, научные труды и сочинения, Электронное учебное пособие, 2014 г, c. 20–21.
 • Иванов С.Ю., Шихов А.И., Константинов Ю.А. Язык жестов для взаимодействия с компьютером // Новые информационные технологии в автоматизированных системах, 2015, № 18, c.42-46.
 • “Əqli və ya fiziki inkişafında qüsurlar olan uşaq və yeniyetmələr üçün xüsusi internat məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərarı.
 • http://www.85.132.24.83/CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009e4425760700415558?OpenDocument
 • Şüvəlan qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 nömrəli xüsusi internat məktəbinin açılışı olub, http://www.heydar-aliyev-foundation.org
 • Azərbaycanda Sağlamlıq İmkanları Məhdud olan Uşaqlara Təhsil Xidmətlərinin Göstərilməsi Haqqında Tədqiqat, https://www.unicef.org/azerbaijan/Final_Edu_CWD_Report_AZE.pdf
 • Eşitmə qüsurlu gənclər üçün yeni iş imkanları, http://www.ulu.az/?p=48623
 • http://ann.az/az/nar-mobile-esitme-qsurlu-insanlar-ehate-eden-sosial-fealiyyetini-davam-etdirir
 • Умная перчатка помогает инвалидам http://www.inavate.ru/site/content/view/6607/1/
 • Jest dilini səsə çevirən əlcək hazırlanıb, http://www.ict.az/az/news/1547/
 • В Microsoft Research научили Kinect распознавать язык жестов для глухих, https://www.osp.ru/cw/2013/28/13038395/
 • Ученые создали браслет-сурдопереводчик, https://www.gluxix.net/.../smi.../4512-2014-01-07-21-12-03
 • IK Multimedia Debuts 'iRing' Gesture Controller for Apps, https://www.macrumors.com/2014/01/.../ik-multimedia-iring.