AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
BİG DATA ERASINDA FƏRDİ MƏLUMATLARIN HÜQUQİ REJİMİNİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
Mahmudov Rasim Ş.

Big Data texnologiyalarının inkişaf etdiyi və iqtisadi əhəmiyyətinin artdığı müasir dövrdə fərdi məlumatların hüquqi rejiminin müəyyən edilməsinə yeni yanaşma tələb edilir. Mövcud situasiya Big Data-nın iqtisadi potensialından maksimum faydalanmaqla yanaşı, insanların şəxsi həyatının etibarlı mühafizəsini təmin etmək üçün optimal, balanslaşdırılmış həll yollarını tələb edir. Məqalədə Big Data erasında fərdi məlumatların toplanması və emalı ilə bağlı hüquq normalarının təkmilləşdirilməsi zərurəti əsaslandırılır. Fərdi məlumatlara mülkiyyət hüququnun tanınması probleminin aktuallığına diqqət çəkilir. İnsanların özəl həyatı ilə bağlı məlumatların şəxssizləşdirilməsi, onların emalının legitimləşdirilməsi və məhdudlaşdırılması ilə bağlı hüquqi konsepsiyalarla Big Data texnologiyalarının tətbiqi konsepsiyaları arasındakı ziddiyyətlər şərh olunur (səh.28-33).

Açar sözlər:Big Data texnologiyaları, fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların şəxssizləşdirilməsi, məlumatların emalının legitimləşdirilməsi, məlumatların emalının məhdudlaşdırılması.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.03
Ədəbiyyat
 • Tene O., Polonetsky J. Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 2013, Volume 11, Issue 5, http://www.scholarlycommons.law.northwestern.edu
 • Bygrave L. Data Privacy Law: An International Perspective. Oxford University Press, 2014. 233 p.
 • Mundie C. Privacy Pragmatism. Focus on Data Use, Not Data Collection // Essay, 2014, Vol. 93, No. 2, pp. 28-34.
 • Data & Analytics, http://www.gartner.com/technology/topics/big-data.jsp
 • SAP HANA Blog, http://www.blogs.saphana.com/2015/09/29/hasso-plattner-blog
 • Big Data Unlocks Key to Age Old Challenges Businesses Face, http://www.smartdatacollective.com
 • Джапек Л., Крёйтер Ф., Берг М. и др. Отчёт AAPOR о больших данных. Американская ассоциация исследователей общественного мнения, Пер. с англ. М., 2015, 72 c.
 • Nissenbaum H. A Contextual Approach to Privacy Online // Daedalus, 2011, no. 4, pp.32–48.
 • Жаринов Р., Трифонова Ю. Возможности обезличивания персональных данных в системах, использующих реляционные базы данных // Управление, вычислительная техника и информатика, 2014, № 2 (32), c. 188–194.
 • Ohm P. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization // UCLA Law Review, 2010, no. 57, pp.1701– 1777.
 • Бачило И.Л., Сергиенко Л.А., Кристальный Б.В., Арешев А.Г. Персональные данные в структуре информационных ресурсов. Основы правового регулирования, Минск: Беллитфонд, 2006. 474 с.
 • Lane J., Stodden V., Bender S., Nissenbaum H. Privacy, Big Data and the Public Good: Frameworks for Engagement, Cambridge University Press, 2014, 344 p.