AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
TERMİNOQRAFİK FƏALİYYƏTİN AVTOMATLAŞDIRILMASI PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI
Qurbanova Əfruz M.

Məqalədə “leksikoqrafiya” və “terminoqrafiya” anlayışlarına, onların tarixi, nəzəri və praktiki xüsusiyyətlərinə baxılmışdır. Terminoloji lüğətlərin tərtibatının vahid prinsip və metodlarının işlənilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmış, bunun üçün vacib şərtlər təsvir edilmişdir. Leksikoqrafiya və terminoqrafiyanın perspektiv istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, onlarda kompüterləşmənin üstünlükləri göstərilmişdir. Leksikoqrafik və  terminoqrafik işlərin avtomatlaşdırılması prosesləri analiz edilmiş, bu istiqamətdə böyük həcmli terminoloji informasiyanın yığılması və sürətli emalına imkan verən terminoloji verilənlər bazasının yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Milli terminoloji informasiya sistemi çərçivəsində yaradılan terminoloji verilənlər bazasının imkanları göstərilmişdir (səh.65-75).

Açar sözlər:leksikoqrafiya, terminoqrafiya, terminoloji lüğət, leksikoqrafik informatika, terminoqrafik informatika, terminoloji verilənlər bankı.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.07
Ədəbiyyat
 • Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике : учеб. пособие, М., ФЛИНТА: Наука, 2013, 128 с.
 • Бобунова М. А. Русская лексикография XXI века , Учеб. Пособие, М., Флинта : Наука, 2009, 200 с.
 • Комарова З. И. Когда и почему возникла терминография как научно-прикладная дисциплина? // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики : сб. науч. Работ, Екатеринбург, Изд-во УрГПУ, 2016, ч. 3, с. 90—107.
 • Дамбуев И.А. Современная лексикография: статус и направления развития, Бурятия, Россия // Вестник Бурятского Государственного Университета, 2011, стр. 16-21.
 • Касарес Х. Введение в современную лексикографию, Изд-во иностранной лит-ры, 1958, 354 c.
 • Герд А. С. Прикладная лингвистика. СПб., СПбГУ, 2005, 268 с.
 • Герд А. С. Научно-техническая лексикогра­фия, Прикладное языкознание. СПб., Изд-во СПб, 1996, 287 с.
 • Лейчик В. М. Терминоведение (Предмет, методы, структура), М., КомКнига, 2006, 256 c.
 • Гринёв-Гриневич С. В. Введение в терминоведение, М., Москва, Лицей, 1993, 230 с.
 • Авербух, К. Я. Общая теория термина, Иваново, 2004, 252 с.
 • Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı, “Nurlan”, 2003, 450 s.
 • Гринев С.В. Введение в терминографию, М., Изд-во МПУ, 1995, 158 с.
 • Sadıqova S. Azərbaycan dilinin terminologiyası. Bakı, “Elm”, 2011, 380 s.
 • Комарова З.И. Терминография: предмет, задачи, проблематика. Гуманитарные термины в специальной литературе, Межвуз.сб. Горький, 1990, с. 104-111.
 • Баранов, А Н. Введение в прикладную лингвистику, Учебник; МГУ, Филол. фак., Изд. 3-е., Москва: Изд-во ЛКИ, 2007, 358 с.
 • Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика: учеб. Пособие, М., ACT: Восток-Запад, 2007, 317 c.
 • Rundell M., Hanks P., Schryver G.M. Crowdsourcing, wikis, and user-generated content, and their potential value for dictionaries // International Handbook of Modern Lexis and Lexicography, 2015, pp. 1-16.
 • Дубичинский В. В. Терминография и стандарты, Лексикография русского языка : учеб. Пособие, М., Флинта: Наука, 2009. 432 c.
 • Гринёв-Гриневич С. В. Терминография, Терминоведение, Учеб. Пособие, М., Академия, 2008, 304 c.
 • Мамедова М.Г., Скороходько Э.Ф. Метод оптимизации информационно-поискового тезауруса // НТИ, сер. 2 – Информационные процессы и системы, 1985, стр. 12–17 (Москва).
 • Терминология и знание: материалы, 5-го Международного симпозиума, М., Принт Про, 2017, 367 с.
 • Kosem I., Gantar P., Logar N., Krek S. Automation of Lexicographic Work Using General and Specialized Corpora: Two Case Studies, Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, Lexicography and Language Technologies , 2014, pp. 355-364.
 • Meyer I., Skuce D., Bowker L., Eck K. Towards a New Generation of Terminological Resources: An Experiment in Building a Terminological Knowledge Base, http://acl.ldc.upenn.edu/C/C92/C92-3146.pdf
 • Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству, http://vniiki.ru
 • IATE - European Terminology Database, http://iate.europa.eu
 • International Organization for Standardization, Online Browsing Platform,  http://iso.org/obp/ui
 • The size of the World Wide Web. http://www.worldwidewebsize.com
 • Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Azərbaycanda terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2011, №1, s. 3–8.
 • Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası, http://www.terminologiya.az