AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İNFORMASİYA İQTİSADİYYATI SEKTORLARININ FORMALAŞMASININ ELMİ-NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ƏSASLARININ TƏDQİQİ
Əliyev Əlövsət Q.

Məqalədə informasiya və sənaye iqtisadiyyatının bəzi fərqli kateqoriyaları göstərilmişdir. İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşmasına və inkişafına təsiri olan elmi-nəzəri, metodoloji yanaşmalar tədqiq edilmişdir. Ümumi iqtisadiyyatın və iqtisad elminin əsas vəzifələri və təşəkkül mərhələləri şərh edilmişdir. Qlobal və milli-iqtisadi münasibətlər sistemi, onların növləri, səviyyə və xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. İqtisadi inkişafı tənzimləyən əsas iqtisadi kateqoriyalar, qanunlar, ümumi xarakterli nəzəriyyələr ətraflı təhlil edilmişdir. İnformasiya iqtisadiyyatının spesifik tədqiqat və yanaşma metodları, riyazi-iqtisadi, ekonometrik tədqiqat üsulları təhlil edilmişdir. İnformasiya iqtisadiyyatının innovativ inkişafını şərtləndirən konsepsiyalar, müasir iqtisadi nəzəriyyələr araşdırılmışdır. Bəzi zəruru metodoloji problemlərin həlli üzrə tövsiyələr verilmişdir (səh.84-96).

Açar sözlər:post-sənaye iqtisadiyyatı, iqtisadi münasibətlər sistemi, innovativ inkişaf, informasiya iqtisadiyyatı, iqtisadi qanunlar, riyazi-iqtisadi metodlar, informasiya nəzəriyyəsi, spesifik iqtisadi qanunlar, ekonometrik qiymətləndirmələr.
DOI : 10.25045/jpis.v09.i2.09
Ədəbiyyat
 • “Azərbaycan - 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, Bakı, 29 dekabr 2012-ci il, http://www.president.az
 • “Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya, Bakı, 2 aprel 2014-cü il, http://www.president.az
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il, http://www.president.az
 • Качуровский Е.П. Современная мировая экономика. Минск, 2012, 582 с.
 • Юнусов Л.А. Глобализация мировой экономики: понятие и основные этапы // Проблемы современной экономики, 2008, №4(28), http://m-economy.ru/art.php?nArtId=2246
 • Фролова Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: современное состояние, проблемы и основные тенденции развития //Учебное пособие, Екатеринбург, УрФУ, 2016, 184 с.
 • Kuzmiç L.V. Dünyaiqtisadiyyatı, Bakı, “İqtisadUniversitetiNəşriyyatı”, 2013, 625 s.
 • Шумпетер Й.А. Теория экономического развития, 2008, 400 с.
 • Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, проблемы, перспективы // Вестник Института экономики РАН, 2015, №1, с.10-28.
 • Сударкина Е.С. Анализ структуры российской экономики на современном этапе и перспективы развития // Экономика и управление, 2016, №1, с. 57-58.
 • Əliyev Ə.Q. İnformasiya və biliklərə əsaslanan ümumdünya iqtisadiyyatının formalaşma səviyyəsinin struktur təhlili // AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 2016, s. 183-191.
 • Кошкин Р.П. Цифровая экономика - новый этап развития информационного общества в России // Стратегические приоритеты, 2017, №3(15), с. 4-15.
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Abbasova V.A. The study of formation characteristics and development tendencies of international information and knowledge economy //J. Review of knowledge economy, 2017, vol. 4, No.1, p. 7-14.
 • Безруких Д.В. Информационная экономика как драйвер инновационного развития экономики РФ // Проблемы современной экономики, 2016, №35, с. 116-120.
 • Farshad F.M., Nasser E. et al. Appropriate theoretical framework for understanding and analyzing economic issues in knowledge-based economy // Journal of the knowledge economy, 2017, vol. 8, issue 3, p.957-976.
 • Попова Е.В. Переход от индустриального общества к обществу информационных услуг // В мире научных открытий, 2010, №4(10), с. 77-79.
 • Макаров В.В., Блатова Т.А. Информационно-коммуникационные технологии как индикатор развития экономики знаний // Российский гуманитарный журнал, 2014, №4, том 3, c. 275- 281.
 • Апатова Н.В., Акинина Л.Н., Бакуменко М.А., Бойченко О.В. и др. Информационная экономика: теория, практика, модели //Монография, M., 2016, 428 с.
 • Клейнер Г.Б. Экономика. Моделирование. Математика // Избранные труды, М., ЦЭМИ РАН, 2016, 856 с.
 • Dima I.C., Man M. Econometrics and scientific management // Modelling and simulation in management, 2015, p.69-96.
 • Модели и методы инновационной экономики // Сборник научных трудов, 2015, выпуск 8, М.: ЦЭМИ РАН, МАОН, 197 с.
 • Semenyuk E. P., Kotlyarevskyy Ya.V., Kniaziev S.I. et al. Information economy: the formation of special-purpose categorical framework // Science and innovation, 2017, vol. 13, issue 3, p.5-19.
 • Roman K. Economical theory of history in a historical context // European journal of the history of economic thought, 2017, vol. 24, issue 2, p.402-403.
 • Gürpınar E. Organizational forms in the knowledge economy: a comparative institutional analysis // J Evol Econ, 2016, vol. 26(3), p.501-518.
 • Andrew W. Manuel Castells's trilogy the information age: economy, society, and culture // Information communication & society, 2016, vol. 19, issue 12, p. 1673-1678.