AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN İNFORMASİYA SİYASƏTİ VƏ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
Niyazov Xalid Q.

Məqalədə Azərbaycanın informasiya sahəsində dövlət siyasətinin vəzifələri və xüsusiyyətləri şərh olunur, cəmiyyətin informasiyalaşmasına təsir edən amillər nəzərdən keçirilir. Dövlətin informasiya siyasətinin həyata keçirilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu təhlil edilir (səh.75-82).

Açar sözlər:dövlətin informasiya siyasəti, informasiya texnologiyaları, söz azadlığı, müstəqil media, informasiya cəmiyyəti.
Ədəbiyyat
 • Информационная политика, Учебник, Под общ. Ред. В.Д.Попова, М., Изд-во РАГС, 2003, 463 c.
 • Попов.В.Д. Информациология и информационная политика. Москва, РАГС, 2001, 120 c.
 • Нисневич Ю.А. Информация и власть. Москва, Мысль, 2000, 175 c.
 • Мелюхин И.С. Роль информационной индустрии в экономическом развитии общества // Информационные ресурсы России, 1997, № 4, с. 11-14.
 • Урсул А.Д. Информатизация общества. Введение в социальную информатику, учебное пособие, М., 1990, c. 152.
 • Heydər Əliyevin "Oqonyok" jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş xüsusi nömrəsinin təntənəli təqdimat mərasimində nitqi, Azərbaycan Tarixi Muzeyi, 1 iyun 1996, http://www.lib.aliyev-heritage.org
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 2005-ci il, http://www.e-qanun.az    
 • “Azərbaycan Respublikasınında söz, fikir və məlumat azadlırının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqnda” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 6 avqust 1998, http:// www.e-qanun.az  
 • “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitə­lərinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli Sərəncamı, http:// www.e-qanun.az  
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998-ci il, http://www.e-qanun.az
 • Семенев В.А. Этногеополитические аспекты безопасности, М., РАГС, 2000, 302 с.