НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ниязов Халид Г.

В статье комментируются задачи и особенности государственной политики Азербайджана в информационной сфере, рассматриваются факторы, влияющие на информатизацию общества. Анализируется роль средств массовой информации  в реализации информационной политики государства (стр.75-82).

Ключевые слова:государственная информационная политика, информационные технологии, свобода слова, независимые медиа, информационное общество.
Литература
 • Информационная политика, Учебник, Под общ. Ред. В.Д.Попова, М., Изд-во РАГС, 2003, 463 c.
 • Попов.В.Д. Информациология и информационная политика. Москва, РАГС, 2001, 120 c.
 • Нисневич Ю.А. Информация и власть. Москва, Мысль, 2000, 175 c.
 • Мелюхин И.С. Роль информационной индустрии в экономическом развитии общества // Информационные ресурсы России, 1997, № 4, с. 11-14.
 • Урсул А.Д. Информатизация общества. Введение в социальную информатику, учебное пособие, М., 1990, c. 152.
 • Heydər Əliyevin "Oqonyok" jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş xüsusi nömrəsinin təntənəli təqdimat mərasimində nitqi, Azərbaycan Tarixi Muzeyi, 1 iyun 1996, http://www.lib.aliyev-heritage.org
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 2005-ci il, http://www.e-qanun.az    
 • “Azərbaycan Respublikasınında söz, fikir və məlumat azadlırının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqnda” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 6 avqust 1998, http:// www.e-qanun.az  
 • “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitə­lərinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli Sərəncamı, http:// www.e-qanun.az  
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 aprel 1998-ci il, http://www.e-qanun.az
 • Семенев В.А. Этногеополитические аспекты безопасности, М., РАГС, 2000, 302 с.